Oznámenie o začatí stavebného konania: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov" - S0-05 Spevnené plochy a parkoviská.

Oznámenie o začatí stavebného konania

05.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
stavebný úrad 
sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 
č. 73 PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/8459/115100/2018-Ja/170 V Prešove: 04.06.2018 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a pozvanie 
na ústne pojednávanie 
Dňa 31.05.2018 podal stavebník, ktorým je 
JUST s.r.o., IČO 36443549, Weberova 
2, 080 Ol Prešov v.z Ing. Marián Harčarík, Čajkovského č. 25, 080 05 Prešov na 
tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie inžinierskeho dopravného objektu 
pod 
označením: S0-05 Spevnené plochy a parkoviská. Uvedený objekt spadá do objektovej 
skladby stavby pod pracovným názvom: "Bytový dom Taras a Ševčenka, Prešov", pre ktorú 
na pozemkoch parc. 
č. KN-C 3510,3541, 3542,3543, 9545, k.ú. Prešov bolo vydané územné 
rozhodnutie Mestom 
Prešov pod č. SÚ/11936/136133/2017-Ja/209 zo dňa 15.11.2017. Dňom 
podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie 
Mesto 
Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") v 
znení neskorších 
predpisov v súbehu s 
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov podľa 
ustanovenia §61 ods. 4 staveného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom a známym 
účastníkom konania a súčasne na prerokovanie predloženej žiadosti 
nariad'uje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 
26.06.2018 o 13:30 hod. 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnost' č. 217 
Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do 
26.06.2018 o 13:30 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje 
námietky môžu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané 
námietky neprihliadne. 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho 
zástupca písomnú plnú moc v zmysle 
§ 17 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle §26 
ods. 2 správneho poriadku 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste 
obvyklom a zverejnená na webovom sídle Mesta Prešov. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, 
t.j. ku 
dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. , 
', -+-------
Ing. Jozef 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Bytový dom 
Tarasa Ševčenka, Prešov", S0-05 Spevnené plochy a parkoviská bola yyvesená na 
úradnej tabule 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Bytový dom 
Taras a Ševčenka, Prešov", S0-05 Spevnené plochy a parkoviská bola zvesená z úradnej 
tabule 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: 
Ing. Ján Janíček e-mail: jan.janicek@presov.sk • 05113100532 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)