Oznámenie o začatí stavebného konania: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-01 Bytový dom, SO-02 Vodovodná a kanalizačná prípojka, S0-03 Plynová prípojka, S0-04 NN prípojka, S0-06 Sadové úpravy.

Oznámenie o začatí stavebného konania

05.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná č. 73 
Císlo: SÚ/8463/115024/2018-Ja/171 
Vybavuje: Ing. Ján Janíček, 
e-mail: jan.janicek@presov.sk 
li 051/3100532 
stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
V Prešove: 04.06.2018 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie Dňa 31.05.2018 požiadala spoločnosť JUST s.r.o., Weberova 2, 080 Ol Prešov v.z 
Ing. Marián 
Harčarík, Čajkovského 25, 080 05 Prešov o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu: "Bytový dom Tarasa 
Ševčenka, 
Prešov", SO-Ol Bytový dom, S0-02 Vodovodná a 
kanalizačná prípojka, S0-03 Plynová prípojka, S0-04 NN prípojka, S0-06 Sadové 
úpravy, umiestnenú na pozemkoch parc. 
č. KN-C 3510, 3541, 3542, 3543, 9545, k.ú. 
Prešov. 
Obec Prešov, 
ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") 
v znení jeho noviel, odbor stavebný úrad, príslušný uskutočňovať konanie podľa §6 
ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok") 
a poverený výkonom štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku 
na základe poverenia starostkou obce v súlade s 
§61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje na 
základe podanej žiadosti začatie stavebného konania verejnou vyhláškou spojeného 
s miestnym 
zisťovaním na deň 
26.06.2018 o 13:30 hod 
so stretnutím 
na: Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnost' č. 217 
Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do 
26.06.2018 o 13:30 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje 
námietky môžu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané 
námietky neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho 
zástupca písomnú plnú moc v zmysle 
§ 17 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle §26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste 
obvyklom a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Teriakovce. Posledný deň tejto 
lehoty 
je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Ing. Jozef uka 
vedúci stavebné o úradu 
2 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Bytový dom 
Tarasa Ševčenka, Prešov" SO-Ol Bytový dom, S0-02 Vodovodná a kanalizačná 
prípojka, S0-03 Plynová prípojka, S0-04 NN prípojka, S0-06 Sadové úpravy, bola 
yyvesená 
na úradnej tabule 
dňa ................................................... .. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Bytový dom 
Tarasa Ševčenka, Prešov" SO-Ol Bytový dom, S0-02 Vodovodná a kanalizačná 
prípojka, S0-03 Plynová prípojka, S0-04 NN prípojka, S0-06 Sadové úpravy, bola 
zvesená z 
úradnej tabule 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)