Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 3945/2 o výmere 18 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod garážou v lokalite Ul. Plzenská v Prešove.

04.09.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)