Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 1398, o výmere 15,03 m2, trvalý trávnatý porast, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod časťou spevnenej betónovej plochy, ktorá slúži ako parkovisko k rodinnému domu v lokalite Ul. Ku Surdoku v Prešove.

04.09.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)