Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2018.

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

05.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ',, ,_ :· -, ., :. ~: ~ ~ 
MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Preš~v 
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov 
na 2. polrok 2018 
zverejnený na pripomienkovanie v zmysle 
§ 6 ods. 3 a 4 zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
Deň vyvesenia: 
05.06.2018 
Koniec lehoty, počas ktorej môžu fYzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu 
v písomnej forme, elektronicky alebo ústne 
do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove 
u 
predkladateľa návrhu nariadenia: 14.06.2018 
Predkladateľ návrhu: 
Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta Prešov 
Mestský úrad v Prešove, Jarková 24, 
080 Ol Prešov 
e-mail: alexander.ernst@presov.sk 
Deň zvesenia: 
20.06.2018 
ťJ 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Počet strán 
mesta Prešov na 
2. polrok 2018 1 
Mesto Prešov 
P. č. Predmet kontroly 
Začiatok 
výkonu kontroly 
l. 
Kontrola vybraných finančných operácií a zmluvných vzt"ahov v ZpS Júl 2018 Harmónia Cemjata 
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ za 2. štvrťrok 2018 August 2018 
3. 
Kontrola plnenia vybavovania petícií a st"ažností občanov September 2018 
za 
l. polrok 2018 
4. 
Kontrola prijatých opatrení u vybratého subjektu 
po ukončenej kontrole September 2018 
5. Kontrola príjmov z prenájmov pozemkov mesta Prešov Október 20 l 08 
6. Kontrola hospodárenia vybratej MŠ November 2018 
7. Kontrola plnenia uznesení MsZ za 3. štvrťrok 2018 November 2018 
Vypracovanie odborného stanoviska HKmP k návrhu 
rozpočtu mesta 
8. Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 v zmysle§ 18f December 20 18 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
9. 
Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK na l. polrok 2019 a December 2018 jeho predloženie na schválenie MsZ 
IO. 
Vypracovanie správ o výsledkoch ukončených kontrol a ich predloženie na priebežne najbližšie rokovanie MsZ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)