Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5063/21, ostatná plocha o výmere 9 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc.č. KNC 5063/22 o výmere 239m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc.č. 5063/23 o výmere 51 m2, zastavané plochy a nádvoria a pozemku parc.č.KNC 5063/24 o výmere 42 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na L V č. 6492, k. ú.Prešov, lokalita Ul. Raymanova.

08.09.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)