Prerušenie distribúcie elektriny: Zlatá Baňa 1 Zlatá Baňa, ČOM: 0000174452, EIC: 24ZVS0000066949R v termíne 27. marec 2018 od 07:20 h do 17:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

09.03.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                vo 
Váš list čísla/zo dňa 
Naše číslo 
Vybavuje 
Telefón/E-mail 
Miesto/Dátum; 
Vážený zákazník, 
l 
149/111238/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
l<ošice/09.03.2018 
149/111238/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: 
Zlatá Baňa 1 Zlatá Baňa, ČOM: 0000174452, EIC: 24ZVS0000066949R 
v termíne 
Zl. marec 2018 od 07:20 h do 17:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. 
Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej 
sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, 
na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v 
časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete 
mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako 
aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Čl~ o 
o 
innogy 
Kontakty 
T UnkaVSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F -t421 55 678-6516 
Poruchová linka VSO: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská distribučná, a.s 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoloé~os( je zopisan<i v Obchod~om 
r ·~·,.w Okresnieho sUdu Kof~ee l, 
oddiol So, vlolka 14111V 
IČO. 3G S9g ~51 i DIČ 2022082997 
1<': DPH. 51<2022082997 
Ba nim"" spureni• Cit•banl( Europe plc. 
pobotko zallran'ltnej banky, 
c u' 2008480108/8130 
l SAN SKO-l 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI SK SA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)