Rozhodnutie - vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v obvode tvorenom parcelami parciel E registra KN č. 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334,335,336/1,336/2,336/3,337/1,337/2,338/1,338/2,339,340,341/1 a 86511 a časťami parciel C registra KN č. 830 a 3381/2 katastrálneho územia Nižná Šebastová.

08.09.2020 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)