Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemkov a časti pozemkov, odčlenením z pozemkov vedených na LV č. 6492, k. ú. Prešov. spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vybudovania protipovodňovej ochrany mesta Prešov- verejnoprospešnej stavby : Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Podprojekt 3 Prešov- Aktivita 2.

08.09.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)