Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: novovytvoreného pozemku parc. č. KNC 9575/4, ostatná plocha o výmere 316 m2, zapísaného na LV č. 6492, k.ú. Prešov, lokalita UL Matky Terezy.

10.09.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)