Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ..../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov.

13.10.2020 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)