za zmenu regulatívu funkčného využívania územia v lokalite ulíc Bulharská - Pražská - Pod Kamennou baňou v Územnom pláne mesta Prešov; za výškové zónovanie v dotknutej lokalite povolené na max. 3 nadzemné podlažia; za zákaz navážania zeminy v dotknutej lokalite a umelé navyšovanie terénu s ohľadom na skutočnosť, že ide o územie ohrozené povodňami

14.10.2020 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)