Oznámenie o začatí územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: "Prešov, telekomunikačná stavba sídlisko 2 a 3".

Oznámenie o začatí územného konania

09.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Prot. č.: SÚ/3963/2018 -Su 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Vybavuje: Mgr. Egon 
Suchár, č. tel. 051/3100 533 · 
e 
-mail: egon.suchar@presov.sk 
080 O l Prešov 
V Prešove dňa: 08.03.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžiniersku líniovú 
stavbu: 
"Prešov, telekomunikačná stavba sídlisko 2 a 3" 
Navrhovateľ _,_ spoločnosť Presnet-profi s.r.o., Strojnícka l, 080 Ol Prešov, podal 
dňa 05.3.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej 
stavby: 
"Prešov, telekomunikačná stavba sídlisko 2 a 3", na pozemkoch parc. č. KN-C 
9062/3, KN-C 959111, KN-C 959311, KN-C 9593/63 , KN-C 9113/2, KN-C 9113/, KN-C 
9116, KN-C 9112/24, KN-C 9112/109, KN-C 
976711, KN-C 9271, KN-C 9204114, KN-C 
9182/2, KN-C 
9850,9241, KN-C 9204/8, KN-C 9204/22, KN-C 9204/19, KN-C 926111, KN
C 9262/1, KN-C 9571, KN-C 9767/1, KN-C 9767/3, KN-C 9038/1, KN-C 
9036, KN-C 
9745/27, KN-C 9588/1, KN-C 
9750/1, KN-C 9811/2, KN-C 9184, KN-C 9750/6, KN-C 9754, 
KN-C 
8601, KN-C 8600, KN-C 8574, KN-C 8575, KN-C 8563, KN-C 8565, KN-C 8564, 
KN-C 8544, KN-C 8545, KN-C 
8405, KN-C 8552, KN-C 8560, KN-C 8400, KN-C 9442, 
KN-C 8397, KN-C 8158/2, KN-C 8159/1, KN-C 8158/1, KN-C 9759, KN-C 8526, KN-C 
8537, KN-C 8525, KN.:.C 9567, KN-C 852311, KN-C 9817/4, KN-C 981711 (KN-E 3504/3, 
KN-E 3627/1), KN-C 9826/1, KN-C 3339/1, KN-C 9565 (KN-E 926), KN-C 3335, KN-C 
9156/1, KN-C 
903811, v katastrálnom území Prešov. 
Trasa bude začínať na ulici Tehelná. Ďalej bude pokračovať po križovatku typu T, kde 
prechod z jednej strany cesty na druhú stranu cesty bude riešený riadeným prepichom. 
Ďalej 
bude trasa pokračovať v zelenom páse k rohu parcely číslo KN-C 911311 (VSD a.s.), kde sa 
zmení smerovanie danej trasy na daný pozemok, ktorý je zároveň súčasťou areálu spoločnosti 
VSD a.s. Následne táto trasa bude pokračovať k ulici Volgogradská, kde prechod medzi jednou a 
druhou stranou vozovky bude riešený 
opäť riadeným prepichom. Následne bude trasa pokračovať 
v zelenom páse paralelne s cestou na ulici Volgogradská až po križovatku "Volgogradská, 
Levočská, Marka Čulena". Pri tejto križovatke sa trasa rozvetví do dvoch smerov, pričom jeden 
smer pôjde k ulici na Rúrkach. 
Prechod z jednej strany cesty na ulicu Volgogradská bude opäť 
riešený riadeným prepichom a ďalej daná trasa bude pokračovať v zeleni paralelne s ulicou 
Levočská až po ulicu na Rúrkach, kde sa daná vetva ukončí v bode, v ktorom začína optická sieť, 
na ktorú už bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie s názvom 
projektu "Prešov -
Telekomunikačná sieť Rúrky -2. etapa". 
Vetva 
číslo dva bude pokračovať od križovatky Volgogradská, Marka Čulena, 
Levočská" riadeným prepichom z jednej strany cesty ulice Levočská na druhú stranu cesty, ďalej 
bude vedená paralelne z blokmi na ulici Levočská č. 107 až č. 47, kde následne trasa bude 
smerovať ku križovatke "Levočská, Obrancov Mieru, Clementisa", pričom trasa ďalej bude 
pokračovať riadeným prepichom cez cestu na ulici Obrancov Mieru. Následne bude daná trasa 
paralelne 
pokračovať s ulicou Levočská, až po ulicu Urbánkova, pričom trasa v časti rieky 
Torysa a 
železničnej trati bude vedená riadeným prepichom, ktorý bude štartovať pred riekou 
Torysa, následne riadený prepich pôjde popod koryto rieky a 
zároveň pôjde popod železničné 
teleso a cestu na ulici Urbánkova a ukončí sa v zeleni pred blokom na Urbánkovej č. l a 
2 
následne sa daná trasa ukončí a existujúcej šachte spoločnosti Sanet. 
Tretia vetva 
pokračuje po zeleni na ulici Obrancov mieru medzi blokom č. 4693 a 
blokom 
č. 4685 cez parcelu p. č. KN-C 8405. Následne táto optická trasa vedie po zeleni okolo 
ulice 
Československej armády až po parcelu p.č. KN-C 8380, kde bude pokračovať na druhú 
stranu cesty riadeným prepichom na parcelu 
p.č. KN-C 9442 a po tejto parcele pôjde daná trasa 
až po parcelu p.č.KN-C 8159/2, pričom po tejto parcele bude pokračovať daná optická trasa až k 
základnej škole 
Československej armády. 
Vetva 
číslo štyri rieši pripojenie dvoch základných škôl a to ZŠ Matice slovenskej a ZŠ 
SZŠ DSA Mukačevská do siete internet spoločnost'ou Sanet. Daná optická trasa bude vedená po 
zeleni na parcele p.č. KN-C 9261/1 a následne bude spravená odbočka k Základnej škole Matice 
Slovenskej. 
Ďalej bude táto trasa pokračovat' po zeleni na parcele p.č. KN-C 9261/1 a odbočí k 
základnej škole 
SZŠ DSA Mukačevská, pričom v mieste križovania chodníka bude daná trasa 
vedená popod chodník riadeným prepychom. Výkop trasy bude 
ďalej pokračovať po parcele p.č. 
KN-C 9204/8 až po danú základnú školu. 
Ako posledná vetva danej trasy bude 
odbočka k Obchodnej akadémii na Volgogradskej 3, 
pričom realizácia danej vetvy bude riešená riadeným prepichom popod cestu a chodníky na ulici 
Volgogradskej. Daný prepich sa 
ukončí v zeleni na parcele p.č. KN-C 915611 a daná trasa bude 
pokračovať k budove Obchodnej akadémie, kde sa následne spraví odbočka k SOŠ technickej. 
Daná trasa sa 
ukonči na parcele p.č. KN-C 9038/1. Táto vetva rieši pripojenie škôl Obchodnej 
akadémie a 
SOŠ technickej k sieti internet spoločnosťou Sanet. 
Uvedeným 
dňom sa začalo územné konanie. 
Mesto Prešov, ako vecne príslušný stavebný úrad 
podľa§ 119 odst. l zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej v texte stavebný 
zákon) v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje 
začatie územného konania 
dotknutým orgánom štátnej správy a 
súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie 
a miestne 
zisťovanie 
na deň 04.04.2018 o 10.00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26,v zasadacej miestnosti na l .poschodie, 
miestnosť č. 217 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je možné nahliadnuť pred 
stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, na 
Jarkovej ulici 26, 2. 
poschodie, kancelária 
č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky 
objednať na tel. číslo 05113100 533. 
Tým bude umožnené v súlade 
§ 33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadrit' k jeho podkladu 
i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 
navrhnút' jeho doplnenie a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatnit' 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, 
ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
3 
Stavebný úrad zároveň upozorňuje že v súlade s§ 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty 
sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
.. 
[--' 
-~--
•---. { 
. . . 
~-. ·-.· l 
--
''-... ~ , 
Ing. Jozef Tuka 
t --"' .. -;. !7 
-------.· ~ 
vedúci stavebného úradu 
Ú 
radný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov. 
Dňa ..................................... . 
Ú 
radný záznam 
Verejná vyhláška bola zvesená z 
úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej 
úradnej tabule mesta Prešov 
Dňa ..................................... . 
_
,,,,, 
~ 
'· 
~ 
.. 
· 
·.
% 
r,
.:
,
.~
, 
"' 
\! 
:0i -" UPOZORNENIE 
: 
PRED 
ZACATlM 
V?KOPOV1CH 
PRÁC 
JE 
INVES
TOR
, RESP. 
ZHOTOVITEL 
STAVEBN'?CH 
PRÁC 
POVINN'? 
ZABE
Z
P
EC
IŤ 
VYITCEN!E 
JEDNOTL!V1CH PODZEMN'?CH 
S
IETI 
ZA 
1JCASTI 
ICH 
MAJITELOV, 
ABY 
NEDOSLO 
K I
CH 
PRIPADNlnMU 
POSKODENIU 
!!! 
OBJEKTOVÁ 
SKLADBA 
SL
AB
O
PRÚ
D
OVÉ 
ROZVOD
Y 
SLOVAK TELECOM KANALIZÁC
IA 
VODOVOD NN 
KABEL+ 
NN 
KÁBLOV 
Á 
PRÍPOJKA 
P
LYNOVOD 
NTL 
PLYNOV
OD 
STL 
PLYN
O
VOD 
VTL 
VN 
VED
E
NIA 
SLOVANE
T NAVRHOVANÉ 
SLABO
P
RÚDOVÉ 
VEDENIE 
KMEŇ 
STROMU 
.. 
<::
;; 
.. 
~;.
··
;.; 
6'':· 
.. 
,,., 
..
. 
:~
o
~
'
. ,.1 
';'"
"•JI 
/:l 
.y
'
'·, 
.. 
l: 
f'~; 
... 
~ 
·--(""':;_ 
·-:::\ 
.. 
---. 
\:;J,; 
~, \,< 
'
~~ 
;-> 
}.} 
t:..r:=.=~.:
=
l----
:
·:;~1:, 
.J:J 
> •• 
l
':!,;;· 
.. 
;/ 
;;·
.;·
~'::'l
tk~ 
o:~~~;~~~~~,~
-
~>:
· 
Prešov-
Telekomunikačná 
stavba 
s
ídlis
ko 2 a 3 
C.PRILOHY: 
CELKOV 
Á 
SITUÁCIA 
1:
1
000
0 l 
D.c.s. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)