Mesto Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav ONOFREJ, rod. Onofrej, nar. 08.06.1975, bytom Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.03.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                lt 
. 
. 
M estský úrad Vefký Šariš 
---------------------·--------------------------------
Váš list čísla/zo dňa 
Vec: 
Verejná vyhláška 
Naše číslo: 
dane/2018/1721 
Vybavuje/linka 
Kušnírová 321 41 17 
-oznámenie o vvvesení a zvesení 
Vel'ký Šariš 
06. 03. 2018 
Mesto Vel'ký Šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje 
o uložení 
rozhodnutia -daňovej exekučnej výzvy na zaplatenie daňového 
nedoplatku pre daňovníka: Stanislav ONOFREJ, rod. Onofrej, nar. 08.06.1975, 
bytom Mesto Prešov, 
080 01 Prešov. 
Daňová exekučný výzva č. 1721/DEV/2018 zo dňa 6.3.2018 sa nachádza na 
Mestskom úrade, v podatel'ni, ul. Nám. sv. Jakuba 
č. 1, 082 21 Veľký Šariš, 
v pracovných dňoch od 8.00-11.00, resp. od 12.00 do 15.00 hod. po dobu 15 
dní od 
doby, kedy bolo oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
!'_oc. I_n""'g_. _F_ran~· =t""f$e~ ... '-"'lc~Ba~·rt..::.:J<~tr.'-'··,_--=C=-=S-=c:..... 
__ Ppmator mesta 
\ 
Telefón: 
051/3214117 
e-mail: Bankové spojenie: IČO 
00327972 dane@velkysaris.sk SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)