Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Tarasa Ševčenka č. 23, 25, 27, 29,31 v termíne 2. júl 2018 od 07:50 h do 14:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

13.06.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                vo 
Váš list čísla/zo dHa· 
Naše čísla: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
4/290788/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/12.06.2 018 
4/290788/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Tarasa Ševčenka č. 23, 25, 27, 29,31 
v termíne 
2. 
júl 2018 od 07:50 h do 14:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri 
informovaní občanov o 
plánovanej odstávke 
miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a podJ Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokiaľ to okolnosti 
umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el(omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchová finka VSO: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
V.Ychodoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31. 042 911{ošice 
Slovenská republika 
SPQioČMSťJe >apiSMO v Obohod~om 
r~giS\rl Okresného ':idu l(oŠJCe l 
oddiei So. vio;ka 14'1/V 
IČO; 36 599 361[ O.Č; 2022082997 
IČDPH 51(2022082997 
Bankové spoJEnie-C1t1ba~l< Europ• plc, 
pobočka zahran1MJ ba~ky, 
i: ú 2008480108/8130 
l BAr> Sl(07 8130 OCOO 0020 0848 0106 
BIC (,TI Si( BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)