Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Veronika Pohlodková bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
Vec 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
05113100120 
Prešov 
12.06.2018 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Veronike Pohlodkovej bytom 
Prešov, že jej bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dni od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodin od 8:00 hod do 15:30 hod. 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
/.._; Hlavná č. 73 
rrz~'hl P~E`OV 
Mgr. Ľudmila Halečko9 
vedúca 
oddelenia Mestsky úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel. +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)