Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 5391/25 o výmere 18m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite ul. Škultétyho.

13.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)