Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: parc. Č. KNC 1213/107 o výmere 36 m2, záhrada, zapísaného na LV Č. 6492, k. ú. Prešov.

05.02.2021 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)