Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: sociálny pracovník v dennom stacionári Slánska 25 Prešov - Nižná Šebastová.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

13.06.2018 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 
 
 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 
 
vyhlasuje výberové konanie 
 
na obsadenie miest
a: 
 
sociálny pracovník 
v dennom stacionári Slánska 25 Prešov - Nižná Šebastová 
 
(odbor sociálnych služieb, 
oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov) 
 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
 
 1. .YDOLILNDþQê SUHGSRNODG vzdelanie v ]P\VOH†RGV]iNRQDþ
448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene živnostenského zákona: 
 
a) vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu 
DNUHGLWRYDQpKRSRGĐDRVRELWQpKRSUHGSLVX 
 v študijných odboroch zameraných na 
VRFLiOQXSUiFXVRFLiOQXSHGDJRJLNXãSHFLiOQXSHGDJRJLNXOLHþHEQ~SHGDJRJLNX
andragogiku, sociálnu a humanitár
nu prácu, sociálno - SUiYQX þLQQRVĢ D
charitatívno-PLVLMQ~þLQQRVĢ 
 
E Y\VRNRãNROVNp Y]GHODQLH SUYpKR VWXSĖD DOHER GUXKpKR VWXSĖD Y ãWXGLMQRP
odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, 
ãSHFLiOQD SHGDJRJLND OLHþHEQi SHGDJRJLND SV\FKROyJLD DNUHGLWRYDQRP SRGĐD
osobitného predpisu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní 
Y\GDQê]DKUDQLþQRXY\VRNRXãNRORX 
 
c) akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach uvedených v písmenách a) a b) v 
rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce 
Y WUYDQt QDMPHQHM MHGQpKR URND DN Pi VNRQþHQp Y\VRNRãNROVNp Y]GHODQLH
GUXKpKRVWXSĖDNWRUpQLHMe uvedené v písmene b). 
 2. Iné predpoklady: 
x VS{VRELORVĢQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu 
x EH]~KRQQRVĢ 
 3. Iné kritériá a požiadavky: 
x ]QDORVĢ OHJLVODWtY\ Y sociálnej oblasti a to najmä ]iNRQ þ 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákoQD þ =E o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. 
x ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet) 
 
 
 
4. Zoznam požadovaných dokladov: 
x StVRPQiåLDGRVĢR ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQt 
x ~UDGQHRVYHGþHQiIRWRNySLDGRNODGXR najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
x þHVWQpY\KOiVHQLHRVS{VRELORVWLQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu 
x výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
x profesijný životopis v štruktúrovanej forme 
x doklad o praxi v oblasti poskytovania sociálnej služby (za predpokladu vzdelania 
SRGĐDRGVStVPF 
x V~KODVXFKiG]DþDN použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania 
SRGĐD]iNRQDþ18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v
 z. n. p. 
x projekt realizácie sociálnej práce v dennom stacionári (max.1 str. formátu A4) 
 
5. 9êEHURYpNRQDQLHEXGHSR]RVWiYDĢ] : pohovoru 
 
   
6. Popis pracovnej pozície: ZDEH]SHþHQLHSRVN\WRYDQLDVRFLiOQHMVOXåE\ 
  
   
 v GHQQRPVWDFLRQiUL]DEH]SHþHQLHD RUJDQL]RYDQLHþLQQRVWtSUHSULMtPDWHĐRY 
  
   
 sociálnej služby. 
   
7. Predpokladaná základná mzda: od 576.- do 991.- eur. 
 
 
  8. Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2018 
 
9. Dátum a miesto podania žiadosti o ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQt 
Uzávierka prijímania žiadostí je 20.06.2018 (streda) o 12.00 hod. V uvedenom 
WHUPtQHPXVtE\ĢåLDGRVĢD
 RVWDWQpSRåDGRYDQpGRNODG\GRUXþHQp0HVWX3UHãRY
1D RQHVNRUHQH GRUXþHQp åLDGRVWL R
 ~þDVĢ QD YêEHURYRP NRQDQt VD QHEXGH
SULKOLDGDĢ 
äLDGRVĢR ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVSROXV požadovanými dokladmi je potrebné 
SRGDĢY ]DOHSHQHMREiONHR]QDþHQHMKHVORP"VÝBEROVÉ KONANIE - SOCIÁLNY 
PRACOVNÍK DS SLÁNSKA 25 - 1(279È5$ġ³ na adresu: 
Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
oddelenie SRGSRUQêFKþLQQRVWt 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 
DOHERGRUXþLĢRVREQHY ]DOHSHQHMREiONHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY3UHãRYH
Hlavná 73, Prešov. 
 
10. Dátum a miesto konania výberového konania 
9êEHURYpNRQDQLHVDXVNXWRþQtGĖD22.06.2018 (piatok) o 9.00 hod. na Mestskom 
úrade v Prešove, Hlavná 73, I. poschodie vĐDYR, prijímacia VLHĖ ÒþDVĢQDYêEHURYRP
NRQDQt EXGH XPRåQHQi YãHWNêP XFKiG]DþRP NWRUt VSĎĖDM~ SRGPLHQN\ VWDQRYHQp
v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované v bode 4. 8FKiG]DþRP
nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa 
v GHĖ XVNXWRþQHQLD YêEHURYpKR NRQDQLD GRVWDYLOL QD 0HVWVNê ~UDG
v Prešove. 
 
UPOZORNENIE 
Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v
 zmysle § 5 zákona 
þ=]R výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)