Oznámenie mesta Prešov: ,Dial'nica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Oznámenie mesta Prešov

08.03.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PRESOV 
V Presove, 07.03.2018 
OHAM/4020/2018 
OZNAMENIE MESTA PRESOV 
ZAVERECNE STANOVISKO 
(Cislo: 1808/2018-1.7/df) 
vydane 
Ministerstvom zivotneho prostredia Slovenskej republiky podl'a zakona 
vas 
1
et.c2S:l'/2t106 Z.z. o pd%ll~ovani vplyvoV'fra:ufimne prostreBt~va o zmene 
a 
doplneni niektorych zakonov 
V zmysle § 37 ods. 8 zakona c. 24/2006 Z. z., o posudzovani vplyvov na zivotne 
prostredie a o zmene a doplneni niektor)'ch zakonov v zneni neskorsich predpisov 
(d'alej len ako ,zakon"), Mesto Presov, zastupene Odborom hlavneho architekta 
mesta 
tymto informujeme verejnost' o doruceni rozhodnutia Zaverecneho stanoviska 
Ministerstva 
zivotneho prostredia Slovenskej republiky c. 1808/2018-1.7 /df k 
navrhovanej cinnosti 
,Dial'nica 01 Presov zapad -Presov juh" 
(d'alej len ako ,Rozhodnutie"), ktorej navrhovatefom je Narodna dial'nicna spolocnost', 
a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava. Zaroven oznamujeme, ze do 
Rozhodnutia 
je mozne nahliadnut', robit' z neho vypisy, odpisy alebo na vlastne 
naklady 
zhotovit' k6pie v pracovnych dnoch v uradnych hodinach na Mestskom urade 
v Presove, Odbore hlavneho architekta mesta, pracovisko Jarkova ul. c. 24, 3. 
poschodie, miestnost' cislo 415, 080 01 Presov. Uvedene Rozhodnutie je zverejnene 
taktiez na webovom 
sidle Ministerstva zivotneho prostredia Slovenskej republiky: 
http://www. en vi roportal. sk/sk/eia/detai 1/d ial n ica-d 1-presov-zapad-presov-ju h-1 
Podl'a § 61 ods. 1 zakona c. 71/1967 Zb., o spravnom konani (spravny poriadok) v 
zneni neskorsich predpisov, 
ma verejnost' pravo, v lehote do 15 dni odo dna 
oznamenia rozhodnutia, podat' rozklad proti Rozhodnutiu na Ministerstvo zivotneho 
prostredia Slovenskej republiky, Namestie LUdovita Stura 1, 812 35 Bratislava. V 
zmysle § 24 ods. 4 v nadvaznosti na § 37 ods. 7 zakona, sa za den dorucenia 
(oznamenia) rozhodnutia povazuje 
patnasty den zverejnenia Rozhodnutia na jeho 
webovom 
sidle Ministerstva zivotneho prostredia Slovenskej republiky 
(www.enviroportal.sk). 
Oznamenie musi byt' verejnosti spristupnene najmenejQo dob.u 1~dni odo dna jeho 
zverejnenia. 
MESTO PRESO 
Mestsi<Y urad v Pre~ove 
ODBOR HLAVN~HCi ARCHITEKTA MESTA ~-
080 01 Presov @l 
lng. arch. Maria ut o a 
hlavna architektka mesta 
Mestsky urad v Presove I Hlavna 731080 01 Presov I Tel.: +421(51)31001111 Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)