Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov zverejňuje Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov

12.06.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR 
Masarykova l O, 080 O l Prešov 
Císlo: OU-PO-PLO 2018/001854-106/BJ Prešov 07.06. 
2018 , v 
VEREJNÁ VYHLA SKA 
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova IO, Prešov (ďalej ako 
"OÚ PO, PLO") ako správny orgán príslušný 
podľa § 5 zákona č. 330/!991 Zb. 
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej 
ako "zákon") v rámci konania o jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných v časti 
katastrálneho územia Prešov, lokalita Hnevlivá dolina v zmysle § ll ods. 23 zákona 
zverejňuje 
Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých 
pozemkových úprav vykonávaných v 
časti katastrálneho územia Prešov, 
lokalita Hnevlivá dolina. Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov (ďalej len "Návrh ZUNP") je podľa § ll 
ods. 23 zákona OÚ PO, PLO povinný zverejniť verejnou vyhláškou. Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenie zákona zverejní OÚ PO, PLO tento Návrh 
ZUNP na dobu 
15 dní na úradnej tabuli OÚ PO, PLO a na webovom sídle OÚ PO, PLO www.minv.sk -Úradná tabuľa Okresného úradu Prešov a Pozemkový a lesný odbor, sekcia 
Jednoduché pozemkové úpravy. Mesto Prešov zverejní toto rozhodnutie na úradnej tabuli 
mesta a na ich webovom sídle. 
Doručuje sa 
Mesto Prešov-
úradná tabuľa a webové sídlo 
Ing. Mária Nováková 
vedúca odboru 
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova IO, Prešov -úradná tabuľa, 
webové sídlo 
Vyvesené: 
Zvesené: 
pečiatka, podpis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)