Zámer predaja pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu (výstavba zimného štadióna) pre obyvateľov mesta Prešov a širokej verejnosti.

Zámer predaja pozemkov

12.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 44. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
č. 957/2018 zo dňa 30. 05.2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA: 
pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu 
(výstavba zimného štadióna) pre 
obyvateľov mesta Prešov a širokej verejnosti, týkajúci sa 
pozemkov: 
pozemk parc. č. KNC 9414/1, ostatná plocha, vytvorená GP o výmere 3310 m
2 
a pozemok 
parc. 
č. KNC 9414/5, ostatná plocha o výmere 574 m
2, 
zapísaných na LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, pre TROLIGA BUS, spol. s r.o., Košická cesta 20, 080 Ol Prešov, IČO: 36470244 
-za cenu l € za celý predmet kúpy. 
(-)-~) 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)