Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marcela Kravcová bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Väš list číslo l zo dr'ia 
Vec 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie 
klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051131 00120 
Oznámenie o doručení písomnosti Prešov 
8.06.2018 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v zneni neskorších predpisov 
oznamuje 
Marcele Kravcovej bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. }\"'.: . ' '.,.. 
]., 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel. +421 (51 )3100111 1 Fax +421 (51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
---"",-:,~,_:_-_ .. -~. 
. -,o: 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)