Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 14792/12 o výmere 164m2, zastavaná plocha a nádvorie, pozemku parc.č. KNC 14792/34 o výmere 49m2, ostatná plocha a pozemku parc.č.KNC 14792/35 o výmere 68m2, ostatná plocha, k.ú. Prešov zapísaného na LV č. 6492 za účelom rozšírenia záhrady a vysporiadania časti pozemku pod existujúcou stavbou rodinného domu.

11.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)