Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 25. 5. 2018.

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

08.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Ponuka prenájmu nebytových priestorov 
•, ,., .. -. " -, 
Obchodná verejná súťaž 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom vol'ných 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov: viď príloha "Zoznam vol'ných nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Prešov k 25. 5. 2018". 
Formulár na podávanie návrhov (prihlášok) do 
súťaže, ktorý obsahuje podstatné náležitosti 
a dojednania zmluvy o budúcom prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov, je 
prístupný 
na internetovej stránke mesta Prešov a na oddeleni služieb občanom Mestského úradu 
v Prešove v kancelárii prvého kontaktu. 
Záujemca odovzdá svoju písomnú ponuku, ktorú budú 
tvoriť n1zs1e uvedené prílohy, do podatel'ne 
Mestského úradu v Prešove, Hlavná 
73, alebo Jarková 26 (klientske centrum), v zalepenej obálke 
s názvom 
"PONUKA PREN~JMY NEBYTOVÝCH PRIESTOROV-
NEOTVÁRAŤ-k rukám predsedu 
komisie" v termíne do 2 'J, JUN Z018 do 15.00 hod. 
Písomné ponuky bez príloh budú zo súťaže vylúčené. 
Prílohy tvoria: 
vyplnený formulár -prihláška do obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Prešov (v prílohe), 
overená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra, nie 
staršie ako tri mesiace. 
Predložené ponuky budú komisionálne otvorené, pričom hlavným kritériom hodnotenia bude najvyššia 
ponúknutá cena za m
2, 
zároveň ponúkaná cena by nemala byť nižšia ako najnižšia cena nájmu 
v zmysle 
§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov (uvedené 
v prílohe 
"Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 25. 5. 2018"). 
Vyhlasovatel' 
si vyberie najvýhodnejší z predložených návrhov a oznámi výsledok vyhodnotenia súťaže 
záujemcom 
v lehote do 5 pracovných dní od jej vyhodnotenia. Vyhodnotenie súťaže vyhlasovatel' 
uskutoční najneskôr do 10 pracovných dni po uplynuli termínu na predkladanie návrhov. 
Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť, odmietnuť všetky predložené 
návrhy, právo 
zmeniť termín podávania návrhov a právo nepriznať záujemcovi nárok na náhradu 
nákladov spojených s 
účasťou v súťaži, a to spôsobom 
a za podmienok ustanovených § 281 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov. 
Pri tzv. prechodne obsadených nebytových priestoroch má doterajší nájomcalpodnájomca právo 
pokračovať v ich prenájme za najvyššiu cenu ponúknutú za príslušné nebytové priestory v rámci 
súťaže, ak si toto právo uplatní najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy za týmto účelom; 
uplatnenie tohto práva nie je 
podmienené účastou doterajšieho nájomculpodnájomcu v súťaži. 
V prípade záujmu o obhliadku nebytových priestorov, je potrebné si túto dohodnúť priamo so správcami 
uvedených nebytových priestorov, a 
to: 
PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, Prešov-č. t. 7732084-p. Nadzonová 
Oddelenie školstva, mládeže a športu -MsÚ v Prešove, Jarková 26, Prešov č. t. 3100 543 -p. 
Kollárová 
Oddelenie 
mestského majetku-MsÚ v Prešove, Jarková 24, Prešov č. t. 3100 240-p. Tureková 
PKO Prešov, Hlavná 50, Prešov-č. t. 7723741 
V Prešove dňa 
5. JÚN Z01B 
F-MsÚ/SP-22/1/3 
. J 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná uL č. 73, 080 O l Prešov 
PRIHLÁŠKA 
Mestský úrad v Prešove 
odbor správy majetku mesta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 
l. Fyzická osoba 
Nepodnikatel'ský 
subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ........................................................................
........................ . 
Trvalé bydlisko žiadatel'a: ........................................................................
............................. . 
(u fyzickej osoby, nepodnikatcľského subjektu je potrebné doložiť súhlas so spracúvaním osobných údajov, 
ktorého formulár 
je prílohou prihlášky) 
Podnikatel'ský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ................................................................. IČO: ..................... . 
Obchodné meno: ........................................................................
........................................... . 
Miesto podnikania: ........................................................................
........................................ . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 
2. 
Právnická osoba 
Obchodné meno: ........................................................................
............. 
IČO: .................... . 
Sídlo: ........................................................................
............................................................. . 
Korešpondenčná adresa: ........................................................................
............................... . 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: ........................................................................
.... . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 
3. 
Požadované nebytové priestory: 
-adresa predmetného 
NP, o ktorý žiadame 
ulica: ........................................................................
........................................................................
. . 
-poradové 
číslo pod ktorým je NP vedený v zozname voľných NP ................................................. . 
-požadovaná plocha v m
2: 
........................................................................
......................................... . 
-účel využitia NP: ........................................................................
...................................................... . 
V 
. h 
. "k " 
2/ 
k 
-arni navr ovana vys a naJmU za m ro : ........................................................................
......... . 
-navrhovaná doba nájmu: ........................................................................
.......................................... . 
-kontakt /telefón, fax, mobil, e-mai1/; ........................................................................
....................... .. 
Čestne prehlasujem, že nemám k dne~nému dňu žiadne záväzky voči Mestu Prešov, ani k iným obchodným 
spoločnostiam s účasťou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachádzam sa v konkurze, príp. v likvidácii. 
Dátum: ...................... . 
podpis žiadatel'a 
Prílohy: 
-súhlas so spracúvaním osobných údajov (fyzická osoba-nepodnikatel'), 
-
osvedčená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obchodného registra nie staršia ako tri 
mesiace, 
-občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty predkladajú doklad o registrácií 
svojho 
združenia (klubu, nadácie), 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 O 1 Prešov 
PRÍLOHA Č. l K PRIHLÁŠKE 
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta 
Prešov 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle čl. 6 ods. l písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o 
voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
(Titul, meno, priezvisko) 
ako 
súťažiaci svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi-Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, 
IČO: 00327646 (d'alej len: "prevádzkovateľ") súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov formou 
získavania, vyhotovovania, 
zhromažďovania, uchovávania, zhrávania na dátové nosiče osobných údajov 
a 
zverejňovania na webovom sídle prevádzkovateľa, v interných priestoroch, príp. iných zmluvných 
médiách pre 
účel v rámci IS Organizovanie súťaží v spojení s IS Majetkové vzťahy a to na účel 
organizovania obchodnej verejnej súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomnej komunikácie s nimi, 
zasielanie informácii týkajúcich sa 
súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže, 
zmien, vysvetľovania a odpovedania na otázky, vyhodnotenia priebehu súťaže a vyhlásenia výsledkov a to 
v rozsahu poskytnutých údajov. 
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov 
je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a 
jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 2 rokov po naplnení účelu spracúvania, 
resp. 
30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje mechanicky 
zlikvidované (skartované) a nebudú 
ďalej spracúvané v žiadnej databáze. 
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný l-á o nasledujúcich skutočnostiach: 
moje osobné údaje budú poskvtované príjemcom -orgánom verejnej moci, kontrolným orgánom, 
orgánom verejnej správy iným osobám, v rámci poskytovanej 
súčinnosti a iným oprávneným 
subjektom. 
moje osobné údaje, ktorých poskytnutie 
je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti 
súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný 
účel, než na ten, na ktorý boli získané. 
ako dotknutá osoba mám právo 
požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, 
ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 
v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo 
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
beriem na vedomie, že 
cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutoč1'íuje. 
beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. 
Svoje právo 
kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, 
môžem ako dotknutá osoba 
uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu nikol.turekova@presov.sk, katarino.juricova@presov.sk, 
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu "GDPR-odvolanie 
súhlasu" na obálke. 
Som 
si vedomý, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zosúhlasu 
pred jeho odvolaním. 
V Prešove d!'ía: .................................. . 
podpis dotknutej osoby 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich 
práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali. 
Zoznam 
vol'ných 
nebytových 
priestorov 
vo 
vlastníctve 
mesta 
Pt·ešov k 
25. 5. 
2018 
najni7.šia 
cena 
možnosť 
por. 
č. 
atlrrsa 
Nľ 
ťíslo 
vchodu 
posch. 
plocha 
v 
m
1 
l•atcgtíria 
priestorov 
nájmu/ 
vul'né 
od 
zníženia 
ceny 
správcovia 
vol'nj·ch 
podnájmu 
v 
nájmu 
o 
C/m~lrol<* 
hodnotu 
ncbytovjTh 
pdcsto•·ov 
.. 
' ' 
l 
lllavn:í 
67 
T.NP 
79,09 
kancelárske 
účely, 
služby, 
vzdelávanie 
75.00 
vor 
né 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o 
l 
2 
Jllavmí 
67 
LNP 
142,13 
aJ 
obchodné, 
služby, 
kancelárske 
75,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
J 
I-l!avná 
67 
LNP 
40,98 
a/ 
obchodné, 
slu7.hv, 
kancelárske 
75.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
>.ro. 
h/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
,, 
!IIavná 
67 
1l.Nľ 
548.41 
reštauračné 
slu7.by 
55,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
5 
l 
llavná 
67 
III. 
Nl' 
517,18 
apartmány 
55,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
.. 
(, 
l 
Ilavnd 
*""' 
69 
L 
PP 
157,67 
40,00 
reštauračné 
služby 
8,30 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o 
7 
fllavná 
*** 
72 
L 
PP 
211 
reštauračné 
služby 
40.00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL 
s r.o 
8 
!Ilavná 
*"'* 
122 podkrovie 
202,72 
slu7.by 55.00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
RE/\L, 
s.r.o. 
aJ 
obchodné 
a 
kancelárske 
účely, 
33,00 
l 
9 
Jarková 
2 
Ill.Nl' 
89,30 
služby 
vo!'né 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.<r 
l 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
W 
obchodné 
a 
kancelárske 
účely, 
33.00 
IO 
Jarkovú 
2 
11l.NP 19!10 
služby 
vol' 
né 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
hl 
verejnoprospešné 
činnosti 
8.30 
al 
obchodné 
a 
kancelárske 
účely, 
33.00 
ll 
Jc1rková 
2 
Ill.NP 
20,80 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
:-~.r.o 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8.30 
<ll 
obchodné 
a kancelárske 
účely, 
3.1,00 
12 
Jmková 
2 
1JLNľ 
24.60 
slu7.by 
vor 
né 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8.30 
al 
obchodné 
a kancelárske 
účely, 
3.1.00 
1.1 
Jarková 
2 
IILNľ 
42,90 
služby 
vorné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
a! 
obchodné 
a kancelárske 
účely, 
33.00 
14 
.larknvä 
2 
lll.NP 
25,40 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8.311 
al 
obchodné 
n 
kancelárske 
účely, 
33.00 
15 
Jarkov 
á 
2 
lll.Nľ 
23,80 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
S 
,JO 
- - -
--·-
16 
PoJ.iarnická 
17 
!.PP 
23,94 
sklad 
č. 
3, 
slu?:by 
20.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o 
17 
Po:/.iarnickil 
17 
!.PP 
10,08 
al 
sklad, 
služby 
20.00 
vol' 
né 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
18 
Požiarnická 
17 L 
NP-
sklad l 
1,57 
al 
sklad, 
služby 
40.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity. 
vzdelávanie 
8.30 
19 
Požinrnick<Í 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30.00 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 17 
ll.NP 
-kane. 
č. 
29 
22,07 
voľné 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, 
vzdelávanie 
8,30 
20 
Požinrnická 
17 
II.NP-
kane. 
č. 
34 
25,53 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,011 
voľné 
PREŠOV 
REAl 
. s.r.o 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, 
vzdelávanie 
8,30 
Zl 
PoJ.iarnická 
17 
II.NP-
kane. 
č. 
37 
25,75 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
22 
ľožic1rnická 
17 
III.NP-
kane. 
č. 
41 
29.82 
aJ 
kancelárske 
účc!y, 
slu"l'hy 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, 
vzdelávanie 
8,30 
23 
Požimnická 
17 
m.NP-
kane. 
č. 
43 
29,94 
aJ 
kancelárske 
účely 
. .služby 
30,110 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s. 
ro. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdclávnnie 
no 
21 
Požiarnická 
17 
III.NP-
bnc. 
30.93 
a/ 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,110 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
sr.o 
bi 
voľnočasové 
aktivity, 
vzdelávanie 
8.10 
2."1 
Poži:1rnická 
17 
ULNP 
-
kane. 
č. 
48 
28,76 
aJ 
kancelárske 
účely, 
služhy 
30.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o bi 
voľnočasové 
aktivity, 
vzdelávanie 8,30 
26 
Pro.stljovská 
33/JJ/7931 
I.Nľ 
42,73 
zdravotnícke 
účely 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
R.Ei\L, 
s.r.o. 
l 
27 
Prostčjovská 
33/fJ/7931 
T.NP 
61,04 
zdwvotnícke 
účely 
50.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
' 
2S 
Slovenská-
vo 
dvore 
40 
ll.NP 
16,19 
aJ 
kancelárske 
účely 
33,00 
voľné 
PREŠOV 
R[AL, 
s.r.o. 
aJ 
kancelárske 
účely 
33,00 
29 
Slovenská-
vo 
dvore 
40 
lli.NP 
76.61 
bi 
verejnoprospešné 
účely, 
v7.deláv<Jnic. 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
archívne 
účely 
S 
.JO 
30 
Čsl. 
Armády** 
29 
ll.Nľ 
82,7 
obchodné 
účely 
a 
služhy 
30.00 
voľnéiprcchod!lC 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
obsadené 
aJ 
zdravotníctvo, kancelárske priestory, 
40,011 
31 
Čapajcvova 
27 
U.NP 
46,2 
služby 
voľné 
PREŠOV 
RE/\ 
I., 
s.r.o. 
bi 
verc;]noprospešné 
účely, 
vzdelávanie, 8,30 
archívne 
účely, 
32 
Raynumova 
4 
lll. 
Nl' 
45,32 
zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
.33 
Raynmnova 
4 
I. 
Nl' 
66,22 
zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
I'!UiŠOV 
REAL, s.r.o . 
34 
Švábska 
41/A 
ILNP 
45,35 zdravotní 
ct 
vo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
-- -
35 
Šváb 
.ska 
41/A 
ILNP 42.43 
zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
• 
)6 
Šváb 
ska 
41/A 
ILNP 
52,18 
zdravotníctvo 
40.00 
voľné 
PREŠOV 
RE/\L, 
s.r.o. 
i 
37 
Šv{Jbska 
24 
ILNP 73,00 
kancelárske 
účely 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
RE!\L, 
s.r.o. 
l 
38 
Šváb 
ska 
L 
NP 
64,40 
obchod, 
služby, sklad 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
l 
39 
Kováčska-
MUČO 
15 
podkrovie 
79,00 
archívne 
účely 
3,00 
voľné 
PIUoŠOV REAL. 
s.r.o. 
•IO 
Kov<íčska 
-
MUČ:o 
15 
podkrovie 
19,80 
archívne 
účely 
3,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
41 
Kov{lčska-
MU
:o 
15 
LPP 
136,33 
zdravotníctvo 
35,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
l 
42 
Ko"áčska-
MUO 
l 
s 
LPP 
151,22 
zdravotníctvo 
35,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
l 
43 
Nám. 
Osloboditeľov 
IS 
I.NP 
53,84 
zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAl., 
s.r.o. 
•14 
Nám. 
Král'ovncj 
pokoja 
3 
LPP 
51,78 
sklad 
č. 
1 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
, 
45 
Núm. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
I.PP 
46,19 
sklad 
č. 
2 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
tJ(J 
Nám. Krá 
rovnej 
pokoja 
3 
I.PP 
16,12 
sklad 
č. 
3 
20,110 
voľné 
PREŠOV 
REAL. s.r.o. 
47 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
f.PP 
16,26 
sklad 
č. 
4 
20,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAl 
.. 
s.r.o. 
48 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
LPP 
l 5,30 
sklad 
č. 
5 
20.110 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
i 
49 
Nárn. 
Král'ovnej 
pokoja 
l 
!.PP 39,68 
sklad 
č. 
6 
20,00 
vofné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.n 
50 
Nám. Král'ovncj 
pokoja 
3 
!.PP 
26,32 sklad 
č. 
7 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
51 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
LP!' 115,02 
sklad 
č. 
8 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
52 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
!.PI' 8,26 
sklad 
č. 
9 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. s.r.o. 
53 
Núm. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
LPP 
36,10 
sklad 
č. 
l 
O 20,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
54 Nám. Krá\'ovncj 
pokoja 
l 
!.PP 
14,92 
sklad 
č. 
ll 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
55 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
!.PP 
21,17 
sklad 
č. 
12 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
56 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
f.PP 
18,44 sklad 
č. 
13 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
57 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 II. 
NP 
10!,72 
zdravotníctvo 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
58 
Justičná 
15 
I. 
NP 
3,50 
bankomat 
250/rok 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
59 
Budovateľská 
57 
I. 
NP-
garáž 
č. 
21 
21,00 
gará7., 
sklad 
27,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
(rO 
Budovateľská 
57 L 
NP 
· 
sklad 8,91 
sklad 
28,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
- - ---
--
61 62 63 M 65 66 67 
68 69 70 71 72 
73 Košická 
18 
l. 
Nl' 
Bernolákova 
17 
Il.NP 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.12 
!l.NP 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.04 
!l.NP 
Záborské 
č. 
504 kancelária 
č. 
2.05 
!l.NP 
Záborské 
č 
504 
kancelária 
č. 
2.06 
ll.NP 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.07 
!!.Nl' 
Zimná 
kuchyií.a+sklady 
LNP+I.PP 
Važecká 
ll 
I.NP 
Važecká 
ll 
Ill.NP 
Važcckú 
ll 
LNP 
Važecká 
ll 
LNP 
Lesnícka 
l L 
NP 
Schválil: Ing. 
Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
Prešov 
50,45 
259,1 
o 
8,39 
42,93 
29,58 44,03 28,84 
506,86 
41,40 
377,10 
12,00 
69,00 
69,00 
garáž, sklad 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
aJ 
obchodné 
účely, 
služby. 
sklad 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
účely 
8,311 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
lcancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
obchodné 
účely 
35,00 
voľné 
ZŠ Májové námestie 
zdravotníctvo 
/zubná 
ambulancia/ 
50,00 
voľné 
ZŠ 
Važecká 
výchovno -vzdelávací proces 
8,30 
voľné 
ZŠ Važecká 
obchodné 
účety, 
::;lužby 
50,00 
voľné 
ZŠ 
Važecká 
kancelárske 
účely 
50,00 
voľné 
ZŠ 
Važecká 
zdravotníctvo /zubná ambulancia, 
60,00 
vofné 
ZŠ 
l 
.csnícka všeobecn)' 
lekár/ 
*všetky 
ceny sú uvedené bez služieb sp()jených s nájmom, resp. 
pmlnájmom 
a bez 
DPH 
** 
prechodne obsadené nebytové priestory 
*** 
nebytové 
pristor·y 
v 
zlom 
techniclwm 
stave 
-pri 
uplatnení zl'avy z ceny nájmu 
vo 
výške 
50 
°/o 
v zmysle smernice 
SP 
22 
sa nebytové priestory 
označujú 
alw 
"prechodne 
obsadené" 
i l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)