Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Hrin, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 308493/2018 
Dátum: 31.05.2018 
Adresát písomnosti: 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
u ·-'6. 
··r,·'!' ~-(1, (~ l -\'' 
.... v .... v 
Anton Hrin, 080 Ol Presov, r. c. 660416129, ICO 43031358, DIC 1021024730 
Písomnosť č. 283346/2018 zo dňa 21.5.2018 
č. 283144/2018 zo dňa 21.05.2018 
č. 283117/2018 zo dňa 21.5.2018 
č. 28341112018 zo dňa 21.5.2018 
je uložená na Daňovom úrade Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručujú sa písomnosti Daňového úradu 
Prešov 
č. 283346/2018 zo dňa 21.5.2018 
č. 283144/2018 zo dňa 21.05.2018 
č. 283117/2018 zo dňa 21.5.2018 
-c.-283-<tll12018 
wdiia21.5;2018 
verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uložené písomnosti prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov, 4. poschodie, 
č. dv. 418 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň 
doručenia. 
~/_/ 
JUDr. Valéria Zabecká 
vedúca Oddelení a daňovej exekúcie 2 
Daňového úradu 
Prešov Potvrdenie o dobe vyvesenia: . '-/lJ /} j . 
. . . "'b-sTO ?/Z;;;s(J ~
1 
rcut~.-~ 1-S 
Tato vyhlaška bola vyvesena ......................................................... ;-................................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)