Oznámenie o začátí stavebného konania pre stavbu: " Štadión - Futbal Tatran Aréna ".

Oznámenie o začátí stavebného konania

08.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        " 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
Hlavná 73, Prešov 
Spis. č: SÚ/7723/115862/2018-Sf/119 V 
Prešove dňa: 05.06.2018 
Verejná vyhláška 
ktorou sa oznamuje začátie stavebného konania pre stavbu 
" Štadión -Futbal Tatran Aréna " 
Spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Hlavná 73,,98001 Prešov podala dňa 
30.04.2018 žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Stadión-Futbal Tatran 
Aréna ". Pre uvedenú stavbu bolo Mestom Prešov -stavebným úradom vydané rozhodnutie 
o umiestnení stavby 
č. SÚ/14716/2017 
-Sf/332 zo dňa 09.03.2018. Žiadateľ požiadal 
o vydanie stavebného povolenia v rozsahu nasledujúcich stavebných objektov: 
• S001HLAVNÁTruBÚNA 
• SO 02 TRIBÚNA SEDA SPORT MYJAVA 
• SO 03 PODZEMNÉ PARKOVISKO 
• SO 
04 HRACIA PLOCHA 
• SO 
05 STOŽIARE OSVETLENIA 
• SO 
06 VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY 
• SO 07 VJAZD A VÝJAZD Z PODZEMNEJ GARÁŽE 
• SO 08 VSTA VKY -TruBÚNA B,C,D 
• SO IO ENERGOBLOK 
• SO ll TEPLOVOD -NAPÁJANIE TRÁVNIKA 
• SO 32 POŽIARNA NÁDRŽ 
• S041 STLPruPOJOVACÍPLYNOVOD 
• SO 
55 PRÍPOJKA SLP 
• SO 
64 ÚPRA V A MLYNSKÉHO NAHONU 
• SO 
65 OPORNÝ MÚR 
• SO 66 OPLOTENIE 
• SO 
68 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 
• SO 69 SADOVÉ ÚPRA VY 
Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej v texte stavebný 
z~on), podľa§ 61 odst. 4) stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania stavby: 
" Stadión -Futbal Tatran Aréna " v rozsahu hore uvádzaných objektov všetkým 
účastníkom konania verejnou vyhláškou. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 61 odst.! 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať. 
Dňa 28.06.2018 o 09,00 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 
1.poschodil, miestnost' č. 217. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch, pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádzajúcej telefonickej dohode s príslušným referentom 
SÚ) na 
Mestskom úrade v Prešove, stavebnom úrade, Ul. Jarkova 26 (č.dv. 306, tel: 051131 00533) 
Mesto Prešov, stavebný úrad v súlade s 
§ 33 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) 
umožňuje účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Stavebný 
úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky 
a stanoviská môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Ak upovedomený správny orgán alebo 
účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, 
má zato, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou 
súhlasí. Ak 
sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § 17 ods. 3 správneho poriadku. 
Úradný záznam 
~-----..... 
Ing. Jozef Tuka 
Vedúci stavebného 
úradu 
Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: " Štadión -
Futbal Tatran Aréna 
" bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov ( www. presov.sk ) 
-s. Jn. .,Gm 
Dňa ..................................... . 
Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje 
začatie stavebného konania pre stavbu : " Štadión
Futbal Tatran Aréna " bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: JUDr. Štefko e-mail: miroslav.stetko@presov.sk 
• 051/3100533 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)