Rozhodnutie: " Modernizácia a dostavba polikliniky ", na ul. Levočská 18 v Prešove.

Rozhodnutie

08.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
Císla: SU/2764/113186/2018-Se V Prešove 
dňa 05.06.2018 
Rozhodnutie 
Dňa 08.02. 2018 požiadala PHARMA PLUS s.r.o., Prešov, Čapajevova 23, 080 Ol, Prešov o 
vydanie rozhodnutia o zmenu stavby pred jej dokončením stavby " Modernizácia a dostavba 
polikliniky 
",na ul. Levočská 18 v Prešove, pre ktorú tunajší stavebný úrad vydal stavebné povolenie 
dňa 21. ll. 2008 pod číslom B/24267 /2008-Se. 
Mesto Prešov,ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel prerokoval 
v zmysle 
§ 68 stavebného zákona žiadosť v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom 
chránených záujmov alebo povinnosti 
účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených 
dotknutými orgánmi štátnej správy a rozhodol takto : 
Zmena nedokončenej stavby : "Modernizácia a dostavba polikliniky ", 
na ul. Levočská 18 
v Prešove, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 3124/2 kat. územie Prešov sa 
povoľuje 
v tomto rozsahu : 
SO Ol -Zmena sa týka vytvorenia plnohodnotného 4 nadzemného podlažia na dvornom krídle 
polikliniky, v ktorom budú umiestnené ambulancie, sociálne zázemia, kuchynka a sklad. Valbová 
strecha na dvorovom krídle, ktorá zateká bude nahradená vybudovaním pochôdznej plochej strechy. 
Táto nová strecha nenaruší pôvodnú výškovú zástavbu budovy. 
Uvedená zmena stavby bude zrealizovaná v zmysle schválenej projektovej dokumentácií spracovanej 
Ing. arch. Marek Gryglák-Prešov. 
Na uskutočnenie zmeny stavby pred jej ukončením Mesto Prešov -stavebný úrad určuje tieto 
záväzné podmienky : 
l. Pri stavbe sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby 
v zmysle 
§ 48 až § 52 stavebného zákona. 
2. Zmenu stavby pred jej ukončením bude uskutočňovať firma, ktorá realizuje uvedenú stavbu
Rastislav Fenďa-Stará Ľubovňa. 
3. Stavebník je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov 
a materiálov použitých na stavbe. 
4. Zmenu v projektovej dokumentácií 
môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
5. So zmenou stavby sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 
52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
6. Stavebník je povinný do času kolaudácie predmetnej stavby dobudovať parkovacie plochy 
a prístupovú komunikáciu z existujúcej miestnej vnútro blokovej komunikácie zriadenej na 
pozemku KN-C 
312611 k.ú. Prešov na ul. Janouškovej vo vlastníctve mesta Prešov na pozemky 
parc.č. KN-C 3124, 312511 k.ú. Prešov vo vlastníctve spoločnosti Pharma plus spol.sr.o., 
Čapajevová 23, Prešov 
--------------------------------
-2-
Všetky ostatné podmienky uvedené v stavebnom povolení vydanom dňa 21. ll. 2008 pod číslom 
B/24267 /2008-Se ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti. 
Stavba sa môže 
užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný návrh 
stavebníka 
podľa§ 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Námietky 
účastníkov konania boli vznesené zo strany vlastníkov bytov na ul. Janouškovej 2,4 
a 
Levočská 16. ktoré sú nasledovné : 
1/ Modernizácia a dostavba polikliniky" pred 
ukončením, na ulici Levočská č.18 v Prešove na 
pozemku parc. Č. KN-C 3124 a KN-C 3125, katastrálne územie Prešov, na ktorú bolo vydané Mestom 
Prešov stavebné povolenie dňa 21.11.2008 pod číslom B/24267/2008-Se. Ohľadom tejto stavby bolo 
územné konanie zastavené 
dňa 10.9.2015. Je to spis číslo B/13962/20 14/20 I 5 a 19.1.2017 spis pod 
číslom SÚ/17762/20 16-Ja/315. Tejto námietke sa nevyhovuje. 
21 Žiadame doložiť stanovisko orgánu územného plánovania -hlavného architekta mesta Prešov v 
súlade s 
čl. 9 VZN Č. 12013 v znení VZN Č. 11/2013. Tejto námietke sa vyhovuje. 
3/ Žiadame 
dodržať regulatív 1.3 statickej dopravy pojednávajúci o odstavných a parkovacích 
plochách. Žiadame 
posúdiť počet navrhovaných parkovacích miest celej prevádzky polikliniky v 
zmysle 
STN 736110 a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. § 8. Pretože investor uvažuje 
so 
4.NP. je potrebné doložiť novú technickú správu objektu -spevnené plochy (parkovisko) na 
navrhovaný stav, pretože v technickej správe z roku 2015 uvádza projektant počet stojísk 31. 
Realizáciou tejto stavby vynikne požiadavka na nové parkovné miesta, preto žiadame 
zdôvodniť ich 
počet na navrhovanú stavbu. Počet parkovacích miest v súčasnosti nevyhovuje. Tejto námietke sa 
vyhovuje. 
4/ 
Podľa § 62 ods.4 stavebného zákona uskuto~~nením stavby by nemalo dôjsť k ohrozeniu práv a 
oprávnených záujmov 
účastníkov konania. Sme účastníci konania a podľa §59 stavebného zákona ako 
vlastníci susediacej stavby 
sú ohrozené naše záujmy pokiaľ sa týka pokojného užívania stavby a 
pozemku pod stavbou, 
čo je narušované neustálym prechádzaním sanitiek a ťažkých stavebných 
strojov, 
ďalej sa to týka parkovacích miest, ich počtu a možností zaparkovania vlastníkov bytov pod 
bytovkou. Tejto námietke sa nevyhovuje. 
51 Žiadame podľa § 127 Občianskeho zákonníka riešiť otázku zvýšenia hluku a prachu, zhoršenia 
životného prostredia výfukovými plynmi. Tejto námietke sa nevyhovuje 
6/ Žiadame 
doložiť písomné stanovisko poslancov mestskej časti Č. 3 pre predmetnú stavbu, resp. 
objekt 
71 Dodržať podmienky § ll zákona č. 1111992 Z.z. o životnom prostredí a § 18 zákona č. 223/2011 
Z.z. o odpadoch. Tejto námietke sa vyhovuje. 
8/ Žiadame 
riešiť otázku nadstavby v rámci ochranného pásma pamiatkovej rezervácie (do ktorej ulica 
Levočská patrí) vydaním súhlasného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Tejto 
námietke sa nevyhovuje. 
9/ 
Dodržať podmienky v oblasti krízového riadenia a ochrany obyvateľstva, pretože priestory lokality 
sú v pásme civilného krytu 
.. Tejto námietke sa nevyhovuje. 
-3-
10/ Žiadame doložiť stanovisko KDI na nedodržanie normy (križovatkové pomery) vzdialenosti medzi 
vjazdom 
do vnútrobloku na Janouškovej a ul. Levočská. Tejto námietke sa nevyhovuje. 
ll/ Žiadame svetlo technický projekt -stanovisko odborného znalca pre nadstavbu 4.NP. Tejto 
námietke sa vyhovuje. 
12/ Žiadame stanovisko 
RUVZ na predmetnú nadstavbu 4.NP. Ide o hlučnosť, prašnosť a vibrácie. 
Tejto námietke sa nevyhovuje. 
Námietky dotknutých orgánov štátnej správy sú súhlasné a nie sú protichodné. 
Odôvodnenie. 
Žiadatel', ktorým je Pharma plus, spol. s r.o., Čapajevova 23, 080 Ol Prešov, podal dňa 
08.02.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej 
ukončením pod pracovným názvom: "Modernizácia a dostavba polikliniky, Levočská 18, Prešov". Pre 
uvedenú stavbu na pozemku parc. 
č. KN-C 3124, 3125 v kat. území Prešov bolo vydané stavebné 
povolenie mestom Prešov pod 
č. B/24267 /2008-Se zo dňa 21. ll. 2008. Tunajší stavebný úrad listom 
zo dňa 13. 03. 2018 oznámil v zmysle§ 68 stavebného zákona, začatie konania o zmene stavby pred 
ukončením účastníkom formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia 
verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov jednotlivo na deň 10.4.2018. Na tomto konaní bola 
v zmysle § 9 vyhl.. MsŽP SR 
č. 453/200 Z.z. predložená a oprávneným projektantom spracovaná 
projektová dokumentácia uvedenej zmeny, ktorú stavebný úrad prerokoval 
so stavebníkom 
a ostatnými 
účastníkmi konania. Stanoviska dotknutých orgánov, ktoré boli predložené na stavebnom 
konaní sú súhlasne. 
V rámci stavebného konania sa k stavbe kladne vyjadrili účastníci konania, resp. stavebník doložil 
kladné vyjadrenia od dotknutých orgánov -ich podmienky boli skoordinované a zapracované do 
podmienkovej 
časti tohto povolenia. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky určené vyhláškou č. 
453/2000 Z. z. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia: -ochrany 
záujmov 
spoločnosti pri výstavbe; -komplexnosti výstavby; dodržanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek 
určených 
dotknutými orgánmi štátnej správy a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné 
prostredie, ako 
aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. Na základe výsledkov vykonaného 
stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje, že 
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby 
nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby, preto rozhodol tak, ako je 
to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Na stavebnom konaní 
účastníčka konania Mgr. Helena Mihalšinová predložila námietky, ktoré boli 
podané na tunajšom úrade 
dňa 6.4.2018 zo strany vlastníkov bytov na ul. Janouškovej 2,4 a Levočská 
16 a sú nasledovné : 
1/ Cit.."Modernizácia a dostavba polikliniky" pred ukončením, na ulici Levočská č.l8 v Prešove na 
pozemku parc. 
č. KN-C 3124 a KN-C 3125, katastrálne územie Prešov, na ktorú bolo vydané Mestom 
Prešov stavebné povolenie 
dňa 21.11.2008 pod číslom B/24267/2008-Se. Ohľadom tejto stavby bolo 
územné konanie zastavené 
dňa 10.9.2015. Je to spis číslo B/13962/2014/2015 a 19.1.2017 spis pod 
číslom SÚ/17762/20 16-Ja/315" ... koniec cit.. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje 
nakoľko Vami citované územné konanie, ktoré bolo 
zastavené riešilo nadstavbu budovy polikliniky o dve poschodia a nie 
je totožná s terajšou zmenou. 
-4-
21Cit..." Žiadame doložiť stanovisko orgánu územného plánovania -hlavného architekta mesta Prešov 
v súlade s 
čl. 9 VZN Č. 12013 v znení VZN(:. 11/2013" .. koniec cit. 
Tejto námietke stavebný úrad vyhovuje, stanovisko orgánu územného plánovania 
-hlavného 
architekta mesta Prešov 
je súhlasné a stavebník ho predložil stavebnému úradu. 
31 Cit.. "Žiavdame dodržať regulatív 1.3 statickej dopravy pojednávajúci o odstavných a parkovacích 
plochách. 
Ziadame posúdiť počet navrhovaných parkovacích miest celej prevádzky polikliniky v 
zmysle STN 736110 a vykonávacej vyhlášky MŽP 
SR č. 53212002 Z.z. § 8. Pretože investor uvažuje 
so 4.NP. je potrebné doložiť novú technickú správu objektu -spevnené plochy (parkovisko) na 
navrhovaný stav, pretože v technickej správe z roku 
2015 uvádza projektant počet stojí sk 31. 
Realizáciou tejto stavby vynikne požiadavka na nové parkovné miesta, preto žiadame 
zdôvodniť ich 
počet na navrhovanú stavbu. Počet parkovacích miest v súčasnosti nevyhovuje" ... koniec cit. 
Tejto námietke stavebný úrad vyhovel, 
čím Ing. Juraj Martou oprávnený projektant pre dopravné 
stavby spracoval statickú dopravu, ktorá vyhovuje STN 736110 a svojim stanoviskom Mesto Prešov, 
odbor dopravy a životného prostredia, ako príslušný cestný správny organ súhlasil so zmenou stavby 
pred jej 
ukončením s podmienkou, ktoráje zapracovaná v podmienkovej časti v bode č.6. 
41 Cit... "Podľa § 62 ods.4 stavebného zákona uskutočnením stavby by nemalo dôjsť k ohrozeniu práv a 
oprávnených záujmov 
účastníkov konania. Sme účastníci konania a podľa §59 stavebného zákona ako 
vlastníci susediacej stavby sú ohrozené naše záujmy 
pokiaľ sa týka pokojného užívania stavby a 
pozemku pod stavbou, 
čo je narušované neustálym prechádzaním sanitiek a ťažkých stavebných 
strojov. 
ďalej sa to týka parkovacích miest, ich počtu a možností zaparkovania vlastníkov bytov pod 
bytovkou" .. koniec cit. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje 
nakoľko stavebník musí práce realizovať, tak aby nedošlo 
k 
ohrozeniu susediacich 
nehnuteľnosti. Prechádzanie sanitiek a ťažkých stavebných strojov 
parkovacích miest bolo riešené v rámci stavebného konania, kde bolo vydané citované stavebné 
povolenie. 
51 Cit. .. "Žiadame podľa § 127 Občianskeho zákonníka riešiť otázku zvýšenia hluku a prachu, zhoršenia 
životného prostredia výfukovými 
plynmi" .. koniec cit. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje, 
nakoľko je spracovaná akustická štúdia l október 
20141spracovaná firmou 
D2R engineering s.r.o., Poprad, ktorá konštatuje, že hluk neprekračuje 
prípustnú hodnotu 60dB.Čo sa týka prachu a zhoršenia životného prostredia je potrebné sa obrátiť na 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý 
je oprávnený merať zvýšenú intenzitu prachu 
a zhoršenia prostredia výfukovými plynmi. 
61 Cit... "Žiadame doložiť písomné stanovisko poslancov mestskej časti č. 3 pre predmetnú stavbu, resp. 
objekr-..koniec cit. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje, 
nakoľko poslanci mestskej časti nemajú v tomto konaní 
postavenie 
účastníkov konania a to v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. 
71 Cit..."Dodržať podmienky § ll zákona č. 11/1992 Z.z. o životnom prostredí a § 18 zákona č. 
22312011 Z.z. o odpadoch" ... koniec cit. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje, 
nakoľko v projekte stavby sa projektant zaoberal 
starostlivosťou o životné prostredie, kde poukázal, že stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie a odpad sa bude 
likvidovať v zmysle spracovaného katalógu v zmysle uzatvorenými 
zmluvnými 
odberateľmi odpadov. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať 
v súlade so zákonom č. 7912015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov o odpadoch. 
81 Cit ... "Žiadame riešiť otázku nadstavby v rámci ochranného pásma pamiatkovej rezervácie (do ktorej 
ulica 
Levočská patrí) vydaním súhlasného stanoviska Krajského pamiatkového úradu 
-5-
v Prešove" .. koniec cit. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje 
nakoľko Krajský pamiatkový úrad v Prešove vydal kladné 
stanovisko k predmetnej zmene stavby. 
91 Cit.."Dodržať podmienky v oblasti krízového riadenia a ochrany obyvateľstva, pretože priestory 
lokality sú v pásme civilného 
krytu" ... koniec cit.. 
Tejto námietke sa nevyhovuje, 
vzhľadom k tomu, že predmetnou zmenou stavby sa nezasahuje do 
priestoru pásma civilného krytu. 
10/ Cit .. "Žiadame doložiť stanovisko KDI na nedodržanie normy (križovatkové pomery) vzdialenosti 
medzi 
vjazdom do vnútrobloku na Janouškovej a ul. 
Levočská" .. koniec cit. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje, 
nakoľko uvedená námietka nie je predmetom tohto 
konania. 
ll/ Cit ... "Žiadame svetlo technický projekt-stanovisko odborného znalca pre nadstavbu 4.NP" .. koniec 
cit. 
Tejto námietke stavebný úrad vyhoveL stavebník dal 
vypracovať svetelno technické posúdenie 
oprávnenému autorizovanému stavebnému inžinierovi Ing. Adamovi Flimelovi, ktorý vo svojom 
posudku 
l máj 2018/ uvádza, že plánovaná dostavba nemá negatívny vplyv z hľadiska tienenia na 
susedné bytové domy 
podľa STN 73 4301, SN 73 0580. 
12/ Cit..."Žiadame stanovisko RUVZ na predmetnú nadstavbu 4.NP. Ide o hlučnost', prašnosť a 
vibrácie" koniec cit. 
Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje, 
nakoľko stanovisko RUVZ sa vydáva k vydaniu územného 
rozhodnutia a 
kolaudačného rozhodnutia. V prípade hlučnosti, prašnosti a vibrácií je potrebne sa so 
svojou 
žiadosťou obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý je oprávnený v tejto veci 
konať. 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení 
príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena c) sumou vo výške 200,0 € 
zaplatenou v pokladni Mestského úradu v Prešove. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ Pharma plus s.r.o., Prešov spÍňa všetky 
podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Pod>a§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 
dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto Prešov stavebný úrad, Hlavná č. 73, 
080 01 Prešov. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 
ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
-6-
Na vedomie: 
l. Pharma plus s.r.o., Čapajevová 23, Prešov 
2. Mesto Prešov --stavebný úrad 
3. Mesto Prešov --odbor HAM 
4. Ing. arch. Marek Gryglák, Šafárikova 20, Prešov 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutie stavby: "Modernizácia a dostavba 
polikliniky, 
Levočská 18, Prešov" bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
v -~~ H íJ6, 2.G1rl 
dna ...................... · ............................... . 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia stavby: "Modernizácia a dostavba 
polikliniky, 
Levočská 18, Prešov" bola zvesená z úradne.i tabule mesta Prešov 
dňa ··········~~-~··········•···~··~····•.··:: ..... '!, ......... . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)