Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Roman Dužda, naposledy bytom Špitálska 5, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                M estský úrad Vel'ký šariš 
Váš list čísla/zo dňa 
Vec: 
Verejná vyhláška 
Naše číslo: 
1233/2018/A Vybavuje/linka 
Kušnírová 3214117 
, . , , 
-oznameme o vyvesem a zvesem 
Vel'ký šariš 
30. os. 2018 
Mesto Vel'ký Šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
rozhodnutia č. 1233/2018 pre daňovníka: Roman Dužda, naposledy bytom 
Špitálska S, 
080 01 Prešov. 
Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnutel'ností na rok 2018 č. 1233/2018 zo 
dňa 19.04.2018 sa nachádza 
na Mestskom úrade, v podatel'ni, ul. Nám. sv. 
Jakuba č. 1, 082 21 Vel'ký Šariš, v pracovných dňoch 
od 8.00-11.00, resp. od 
12.00 do 15.30 hod. po dobu 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: Telefón: 
051/3214117 
e-mail: 
dane@velkysaris.sk Bankové spojenie: SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
o, CSc. 
IČO 
00327972 
M estský úrad Veľký šariš 
Váš list čísla/zo dňa 
Vec: 
Verejná 
vyhláška 
Naše číslo: 
dane/2018/ 
VybavuJe/linka 
Kušnírová 3214117 
-oznámenie o vyvesení a zvesení 
Vel'ký šariš 
29. 05. 2018 
Mesto Vel'ký Šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
zásielky 
-výzvy na podanie priznania k dani z nehnutel'ností na rok 2018 
pre daňovníka: Ľubomír Šándor, nar. 07.01.1996, naposledy bytom ul. Lesík 
delostrelcov č. 5, 080 01 Prešov. 
Výzva zo dňa 5.3.2018 sa nachádza na Mestskom úrade, v podatel'ni, ul. 
Nám. sv. Jakuba č. 1, 082 21 Vel'ký Šariš, v pracovných dňoch od 8.00-11.00, 
resp. od 12.00 do 15.00 hod. po dobu 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie 
zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
Telefón: 
051/3214117 
e-mail: Bankové spojenie: 
dane@velkysaris.sk SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
IČO 
00327972 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)