Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: " Štadión- Futbal Tatran Aréna".

Oznámenie o začatí stavebného konania

07.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
PSČ 08001 
Spis. č: SÚ/8635/2018-Sf/148 
V Prešove dňa: 05.06.2018 
Verejná vyhláška 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu 
" Štadión-Futbal Tatran Aréna" 
Spoločnost' FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Hlavná 73, 08001 Prešov podala dňa 
21.05.2018 žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu: " štadión-Futbal Tatran 
Aréna 
". Pre uvedenú stavbu bolo Mestom Prešov -stavebným úradom vydané rozhodnutie 
o umiestnení stavby 
č. SÚ/14716/2017 -Sf/332 zo dňa 09.03.2018. Žiadate!' požiadal 
o vydanie stavebného povolenia v rozsahu nasledujúcich 
stavebných objektov: • SO 60 SPEVNENE PLOCHY 
• SO 
61 PARKOVISKO ČAPAJEVOVA 
• SO 62 ÚPRA VA PARKOVISKA BJORNSONOVA 
• SO 
63 ÚPRA V A CESTY BJORNSONOVA 
• SO 
67 VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA 
Uvedeným 
dňom sa začalo stavebné konanie. 
Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podl'a ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( ďalej v texte len cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov v súbehu s 
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon, podľa § 61 odst. 4) stavebného 
zákona oznamuje 
začatie stavebného konania stavby: " Štadión -Futbal Tatran Aréna " 
v rozsahu hore uvádzaných objektov všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou. 
Mesto 
Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 61 odst.l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym zist'ovaním, ktoré sa bude konat'. 
Dňa 28.06.2018 o 10,00 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 
l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut' v pracovných dňoch, pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádzajúcej telefonickej dohode s príslušným referentom 
SÚ) na 
Mestskom úrade v Prešove, stavebnom úrade, Ul. Jarko va 26 (č.dv. 306, tel: 051/31 00533) 
Mesto 
Prešov, stavebný úrad v súlade s 
§ 33 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) 
umožňuje účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadrit' k jeho podkladu i 
k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnút' jeho doplnenie. 
Stavebný úrad 
upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky 
a stanoviská môžu uplatnit' najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Ak upovedomený správny orgán alebo účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, 
má zato, že z hl'adiska ním sledovaných záujmov so stavbou 
súhlasí. Ak sa 
dá niektorý z účastníkov konania zastupovat', predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § 17 ods. 3 správneho poriadku. 
Ing. Joz 
Vedúci stavebného úradu 
Na vedomie: 
l. FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Hlavná 73,08001 Prešov 
2. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7,080 05 Ľubotice 
3. O.S.V.O.comp., a.s., Strojnícka 18, Prešov 
4. Technické služby mesta Prešov, a.s., Bajkalská 33,080 Ol Prešov 
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
6. 
OR HaZZ Prešov, Požiarnicka l, 080 Ol Prešov 
7. KR PZ SR, Krajský dopravný inšpektorát Prešov, Pionierska 33, 080 Ol Prešov 
8. Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, odbor hlavného architekta mesta, Jarkova 24, 080 Ol Prešov 
9. Mesto Prešov v. z. Msú Prešov, Odbor dopravy, ŽP a KS, odd. dopravy a ŽP, Jarkova 24,080 
O l Prešov -prís!. cestný správny orgán 
IO. Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, Odbor dopravy, ŽP, odd. dopravy a ŽP, ochrana prírody a krajiny, 
Jarkova24, 
080 O!Prešov 
ll. Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, Odbor dopravy, ŽP, odd. dopravy a ŽP, ochrana ovzdušia Ing. 
Stanislav Tupta, Jarkova 24, 
080 O l Prešov 
12. Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, Odbor mestského majetku, Jarkova 24, 080 Ol Prešov 
13. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov 
14. Ing. Rastislav Mochnacký, predseda VMČ č. 3-poslanecká schránka 
15. Mesto 
Prešov, stavebný úrad, Jarkova 26, 080 Ol Prešov (pre spis) 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)