Oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Petrovany- obytný súbor RD " Roveň"- l. Etapa"- objekt: SO 01 -Rozvody NN katastrálne územie Petrovany.

Oznámenie o začatí stavebného konania

07.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hla vn ú 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
Č'íslo: Slr/4759/2018-Fa 
V Prešove dňa: 01.06.2018 
Vybavuje: 
Inek Franková Mária, č. tel.051!31 OO 535 
e-mail: maria.frankova@presov.sk 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
1\.torou sa oznamuje začatie stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Petrovany-obytný súbor RD " Roveň"-l. Etapa"-objekt: SO Ol -Rozvody NN 
katastrálne územie Petrovany 
Žiadatcl': Obec Petrovanyv z. starostom obce, Obecný úrad Petrovany, 082 53 
Petrovany 317 podal dňa 12.03.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
!\Jesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 odst. l zák. č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej texte stavebný zákon) v 
znen ú neskorších predpisov, určený na základe § 119 ods.3 stavebného zákona Krajským úradom 
\' Prešo,·e. odborom životného prostredia /listom pod č. 112003/13314-002/SPzo dt"la 25.11.2003/ 
pre obec Petrovany, ak Obec Petrovany je stavebníkom/ žiadateľom/, podľa § 26 odst. l) zák. č. 
71 r 196 7 lb. o správnom konaní a v súlade s § 61 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel 
oznamuje 
začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia 
na stavbu: Petrovany-obytný súbor RD" Roveň"-l. Etapa"-objekt: SO Ol-Rozvody NN 
na pozemkoch: 
KN F· 613,614/1,614/2,614/3,615,616/1,616/2,617/1,617/2,617/3,617/4,618/619, katastrálne 
územie 
Petrovany 
!VIčsto Prešov. stavebn)' úrad nalaďuje v súlade s §61 ods. l stavebného zákona ústne 
konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať 
dňa 10.07.2018 o 10.
00 hod 
su stretnutím na: OcÚ Petrovany, Petrovany 317 /v zasadacej miestnosti/. 
Do do podkladov na vydanie rozhodnutia -stavebného povolenia je možné nahliadnuť 
ph.·d sl<111o\ en)'m termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, Stavebnom úrade, na Ul. 
Jarku\ 
ej č. 26. Prešov, 2. poschodí, kancelária č. 
302, na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumeniácie stavby je potrebné sa 
vk rad tckfonicky objednať na tel. Číslo 051131 OO 535. 
T)·m bude umožnené v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
!správny poriadok/ v 
platnom znení účastníkom konania , 
prípadne navrhnúť jeho doplnenie a 
uplatniť númietky. 
Súčasne stavebný úrad upozon1uje účastníci konania, že svoje námietky môžu uplatniť 
n:1jncskoršie pf·i ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, 
ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pfi prerokúvaní územného plánu 
zóny sa néprihliada. 
2 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať za~tupm ae 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie nu zastupovanie _je polrchn0 
stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom. alebo plnomocenstvom \'yhlú~cn~m 
do zápisnice. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie staveného konania stavby: 
"Petrovany-obytný súbor RD "Roveň"-l. Etapa"-objekt: SO Ol -Rozvody N~, mus! 
byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní :• 
podľa § 61 ods. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tahuli ;\Ic:--:ta P~·l·~~!Y 
/Obce Petrovany/ a zvcľejnčná na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov mestar'l>n· 
Petrovan/y www.presov._§k /www.petrovany.sk/. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stanhnŕho 
konania. 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o spr:'inwm 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo Im skutočnosti ut·čujúcej zaciatol< lehot~·. 
Ak koniec lehoty pripadne na deiít pracovného poko,ja, je poslednS·m dom lehot~· 
najbližší budúci pracovný deň. 
~u ka 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje za(~atie stavebného konania na stavbu: Petrovany
obytný súbor RD " Roveň"-l. Etapa" -objekt: SO Ol -Rozvody NN, bola vyvesená na 
úradnej tabuli Mesta Prešov/Obce Petrovany/ 
dt1a ... )f} .... c~· .. ;········ .. ···~:ď"'·······~······· 
-~;J~ 
······ .... ~~r:-.~·-.:,-":-:-.:.-... -.. -.. ~ ........ . 
' Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje za·Čatie stavebného konania na stavbu: Pctronm: -
obytný súbor RD " Roveň"-l. Etapa" -objekt: SO Ol -Rozvody NN, hola zYCscnú 
z úradnej tabule Mesta ]>rešov/Obce Petrovany/ 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)