Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory športu pre mládež a investovania do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli školy ZŠ Prostejovská.

07.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)