Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Baláž, naposledy bytom 080 01 Prešov, Pavlovičovo námestie 22, Martina Piateková, naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 10.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo 
konania: EX 1589/2018 Prešov, 5. 6. 2018 
' ' v 
VE RE J NA VYHLA S K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: Ján Baláž 
naposledy bytom 
08001 Prešov, Pavlovičovo námestie 22 
Písomnosť č. k. EX 1589/2018 zo dňa 18.05.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že, daňový dlžník sa v mieste doručovania nezdržoval, doručuje sa písomnosť 
Mesta Prešov č. k. EX 1589/2018 zo dňa 18.05.2018 verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia§ 
91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote I 5 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň 
doručenia. / 
{/Jvt[ f;.c.1 (_./ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1582/2018 Prešov, 5. 6. 2018 
' ' v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Martina Piateková 
naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 10 
Písomnosť č. k. EX 1582/2018 zo dňa 16.05.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že daňový dlžník sa v mieste doručovania nezdržoval, doručuje sa písomnosť 
Mesta Prešov č. k. EX 1582/2018 zo dňa 16.05.2018 verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia§ 
91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
A/ 
'j, ., I,P7J~.( / 
v· vi--dt.-(/l--v 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)