Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti: spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory kultúrnych hodnôt a verejnoprospešného účelu spojeného s prezentáciou sochárskych diel na výstavách doma aj v zahraničí, a to nebytových priestorov na l. NP, garáž č. 8 o výmere 21 m2 a garáž č. 9 o výmere 21 m2, nachádzajúcich sa na Ul. Budovatel'skej č. 57, LV č. 6492, k. ú. Prešov na dobu neurčitú s 3 - mesačnou výpovednou lehotou, pre Mgr. art. Jána Zelinku, ArtD., Dubová 11, 080 01 Prešov.

05.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)