Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: ROGI INVEST, s.r.o.Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 25, 080 06 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: IOJ082576/20J8 
Dátum: O 1.06.20 J8 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: ROG! INVEST, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 25, 
080 06 Prešov 
Písomnosť č. JOJOJ9097/20J8 zo dňa 
22.05.20J8 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 OJ Prešov 
Z 
dôvodu, že sidi o adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101019097/2018 zo dňa 22.05.20J8 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v mení neskorších 
predpisov. 
Adresát si mô~ uloženú písomnosť prevziat v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 OJ Prešov 
v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
.............. ~~~ ................... . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
• 
. 
-
' . 
Číslo: l O l 082833/2018 
Dátum: 
O 1.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: J+ J, spol. s r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 69, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100891228/2018 zo dňa 04.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 00891228/2018 zo dňa 04.05.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si JllO~e uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dni odo dňa ,.>,esenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/&-.// 
.............. L~ ............................ . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)