Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dušan Kažimír, naposledy bytom 08001 Prešov, Mirka Nešpora 59.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        'l' 
' ' ' i ' ; ! ~ '~ 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 
73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1619/2018 Prešov, 13. 6. 2018 
, , v 
VEREJN A 
VYHLA SKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Dušan Kažimír 
naposledy bytom 08001 Prešov, Mirka Nešpora 59 
Písomnosť č. k. EX 1619/2018 zo 
dňa 29.05.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1619/2018 zo dňa 29.05.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
;/ 
rAí~h.ZLL/ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)