Oznámenie o neplatnosti dobrovoľnej dražby.

Oznámenie

18.06.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Vyvesené dňa _________ _ 
-zvoaen~ d~l -----------
MONEMUS, s.r.o. 
so sídlom: Hlavná 11, 080 Ol Prešov, SR 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 
oddiel: Sro, vložka č. 24793/P, IČO: 46 285 211 
e-mail: monemus@ymail.com, tel.: 0911 501 832 
OZNÁMENIE 
o neplatnosti dobrovoľnej dražby 
Dražobník: 
Navrhovateľ dražby: 
Dátum a čas konania dražby: 
Miesto konania dražby: 
Predmet 
dražby: č. D2o/2014 
MONEMUS, s.r.o. 
Hlavná ll, 080 Ol Prešov, SR 
IČO: 46 285 211 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
oddiel: Sro, vložka č. 24793/P 
DS service, s. r. o. Kopčianska 10, 851 Ol Bratislava -mestská časť Petržalka 
IČO: 36 842 303 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č. 115717 jB 25.09.2014 o 10:00 hod. 
Duchnovičovo námestie č. l, 080 Ol 
nadzemné podlažie, č. dverí: 234/2 
Prešov, 2. 
Predmetom dražby boli nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Prešov, obec: Prešov, 
k. ú. 
Prešov, evidované v Katastri nehnuteľností Okresného úradu Prešov na LV č. 8254, a to 
pozemok -parcela registra "C" č. 9310/535 o výmere 1022 m
2, 
druh -zastavané 
plochy 
a nádvoria, 
stavba so súpisným č. 7102 postavená na parcele registra "C" č. 9310/535, popis 
stavby: iná budova. 
Dražobník oznamuje, že podľa rozsudku Okresného súdu Prešov zo dňa 05.10.2016, 
sp. zn.: 29C/42V2014-352, ktorý 
nadobudol právoplatnosť dňa 12.06.2018 je dražba 
neplatná. 
V Prešove, dňa 17.06.2018 
MONEMUS, s.r.o. 
· Hlavná ll, Q80 Ol Prešov 
~DIČ:2023317120 
·-u"~"· u9l! 501832 
MONEMUS, s.r.o. 
dražobník 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)