Oznámenie o doručení písomnosti: Vladimír Benk, bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

19.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
Vec 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
1 9. 06. 2013 
Prešov 
19.06.2018 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Vladimírovi Benkovi bytom Prešov, 
že 
mu bola doručená písomnost'. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas 
úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
MESTO l'REŠOV ~~ .... -·.-.~ 
l\ks!~kS úrad " , / 
Hla\'!l:Í č. 73 080 O l PRE Š O V 1' -'2 
-l-
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel. +421(51 )3100111 l Fax. +421(51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)