Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: RN Trade Slovakia s.r.o.Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944/30, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ~ 
~ 
Číslo: l O 1143055/2018 
Dátum: 11.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
i 9. U5. 
,.,. 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: RN Trade Slovakia s.r.o. 
Naposledy 
sídlo/pobyt: Šafárikova 5944 
l 30, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101077180/2018 zo dňa 31.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 O l Prešov. 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l O l 077180/2018 zo dňa 31.05.2018 verejnou vyhláškou podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných hodinách. 
· · · · 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)