Oznámenie o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a o nastúpení jeho náhradníka.

Oznámenie

25.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                0 0 0 PRI MÁ TOR KA 
MESTA PREŠOV 
OZNÁMENIE 
Váš list číslo l zo dňa: 
Naše číslo: OVS/9396/20 18 
V Prešove: 
21.06.2018 2 ~ 06. 2010 
Vyvesené dňa _________ _ 
o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva 
mesta Prešov a o nastúpení jeho náhradníka 
Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová oznamuje, že s účinnosťou 
od 20.06.2018 na základe písomného oznámenia PhDr. Martina Matejku, MBA, 
Za Kalváriou 
104A, 080 Ol Prešov, doručeného mestu Prešov dňa 20.06.2018, zanikol podľa 
§ 25 ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 369/1990 Zb.") mandát poslanca Mestského zastupiteľstva 
mesta Prešov 
PhDr. Martinovi Matejkovi, MBA. Podľa § 192 ods. l prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 180/2014 Z. z."): "Ak zanikol mandát poslanca obecného 
zastupiteľstva, 
nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 
hlasov 
vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.". 
Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová podľa § 192 ods. 2 prvej vety zákona 
č. 180/2014 Z. z. oznamuje, že podľa Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb 
v meste Prešov do mestského 
zastupiteľstva 
a primátora mesta (T /ll), konaných dňa 
15.11.2014, ako prvý náhradník na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva 
mesta Prešov vo volebnom obvode č. l nastupuje 
PhDr. Marián Damankoš, PhD., 
bytom Kvetná 34, 080 Ol Prešov, 
ktorý kandidoval za koalíciu politických strán 
Kresťanskodemokratické hnutie, 
Slovenská demokratická a krest'anská 
únia-Demokratická strana, MOST-HÍD. 
Podľa § 25 ods. l písm. a) zákona č. 36911990 Zb. je poslanec povinný zložiť sľub 
na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. 
Ing. Andrea TURČAN OV Á 
Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100101 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: primatorka@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)