Oznámenie o opakovanej dražbe: salónik č. 202 na 2. poschodí hotela Dukla Prešov, a.s., Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov. Dátum opakovanej dražby: 17.07.2018.

Oznámenie o opakovanej dražbe

25.06.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ._9~~/ld rL~~· 
• 
DRAŽBY & SPRÁ V A POHĽADÁVOK 
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE č. 045/2018 
v zmysle ust.§ 17 zákona č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "Zákon o DD") 
Označenie dražobníka: 
Obchodné meno: AUKČNÁ SPOLONOSd s.r.o. 
Sídlo: 
Kopčianska 10, 851 51 Bratislava 
IČO: 46141341 
IČ DPH: SK 2023250229 
Zapísaný: Ý obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 72494/B 
Bank. spojenie: 
4015387138/7500, ČSOB, a.s., IBAN: SK1575000000004015387138 
Zastúpený: Mgr. Marek Piršel, konateľ 
e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk 
Označenie navrhovateľ a opakovanej dražby: 
Obchodné meno: Československá obchodná banka, a.s. 
Sídlo: Žižkova 
ll, 8ll 02 Bratislava 
IČO: 36 854140 
IČ DPH: SK7020000218 
Zapísaný: 
Zastúpený: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B 
Mgr. Lucia Sládeková, právnik, 
Oddelenie vymáhania retailových úverov 
JUDr. Daniela Lubyová, právnik, Oddelenie vymáhania retailových úverov 
Miesto, dátum a čas otvorenia opakovanej dražby: 
Miesto opakovanej dražby: salónik č. 202 na 2. poschodí hotela Dukla Prešov, a.s., Námestie legionárov 2 
' 080 Ol Prešov 
Dátum opakovanej dražby: 17.07.2018 
Čas otvorenia opakovanej dražby: 10:15 hod. 
Čas otvorenia opakovanej dražby pre 
účastníkov: 09:45 hod 
Čas otvorenia opakovanej dražby pre 
verejnosť: 10:05 hod. 
Podmienka vstupu 
pre verejnosť (§ ll ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30-EUR l l osoba 
Pozn: Pokiaľ bude za účastníka kona{ na opakovanej dražbe osoba poverená na základe písomneno splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje 
sa úradne osvedčená pravosf podpisu splnomocni te( a.' ' 
Označenie dražby: 
Prvá opakovaná dražba 
Predmet opakovanej dražby: 
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, zapísané v evidencň Okresného 
úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3948, a to konkrétne: 
~ rodinný dom so súpisným číslom 12632 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. "C" č. 6527/2 o výmere 
127m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
~ garáž so súpisným číslom 12633 s príslušenstvom, postavená na pozemkJ.I parc. reg. "C" č. 6527/3 o výmere 39 m2, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
~ pozemok parc. reg. "C" č. 6527 /l o výmere S48 m2, druh pozemku: záhrady, 
~ pozemok parc. reg. "C" č. 6527/2 o výmere 127m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
~ pozemok parc. reg. "C" č. 6527/3 o výmere 39m
2, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako "predmet 
opakovanej dražby"). 
AUKČNÁ SPOLONOSd s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46141341 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B, 
tel.: +421 2 21 
025 470, e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk 
strana 2 
Práva a záväzky viaznuce na predmete opakovanej dražby: 
a) Poznamenáva sa Žaloba o určenie vlastnickeho práva, sp. zn. 20C/22/2018, podaná na Okresný súd Prešov dňa 
18.05.2018, podľa P 163/2018, 
b) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby, spoločnosti Československá obchodná banka, akciová 
spoločnosť, IČO: 36 854 140, so sídlom: Žižkova 11,0, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B, podľa V 1382/2013, 
c) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby, spoločnosti Československá obchodná banka, akciová 
spoločnosť, IČO: 36 854140, so sídlom: Žižkova ll, 81102 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B, podľa V 367/2015, 
d) Záložné právo v prospech 
spoločnosti LEDEKON s.r.o., Horárska 27,080 01 Prešov, podľa V 619/2017, 
Opis predmetu opakovanej dražby l opis stavu predmetu opakovanej dražby: 
l. Rodinný dom so súp. č. 12632 s prislušenstvom, postavený na par. č. 6527/2 v kat. území Prešov. 
Predmetom 
opakovanej dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na ulici Pod kamennou baňou č. 71 v meste 
Prešov. Predmet opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 2005. Predmet opakovanej dražby sa nachádza na rovinatom 
pozemku v 
časti samostatne stojacích rodinných domov. Predmet opakovanej dražby je napojený na verejný rozvod ELI, plynu, 
na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. Predmet opakovanej dražby je jednopodlažný bez podpivničenia s obytným 
podkrovím 
nad celou zastavanou plochou predmetu opakovanej dražby. 
Dispozičné riešenie: 
V 1.NP sa nachádza zádverie, hala, obývacia izba, kuchyňa s jedálenským kútom, komora, kotolňa pod schodiskom, terasa 
prístupná z jedálne, WC, kúpeľňa a schodište do podkrovia. 
V 2.NP sa nachádza chodba atypického pôdorysu, 3 x izba, kúpeľňa s WC a balkón prístupný z dvoch izieb (orientovaný do 
zadnej časti dvora). 
Zastavaná 
plocha l. NP je 124,94 m2, 
Zastavaná plocha 2. NP je 121,49 m2, 
.Technicko-konštrukčné riešenie: 
Základy 
predmetu opakovanej dražby sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1. NP a 
podkrovia je murované z pálených tehál 
Porotherm o hr. 45 cm z vonkajšej strany s po\rrchovou úpravou fasády z minerálnej 
škrabanej omietky bez 
za tep lenia. Priečky v predmete opakovanej dražby sú vybudované z pálených tehál. Strop nad prízemím 
je železobetónový s 
rovným podhľadom, nad podkrovím je strop zateplený z drevených trámov, ktorý je súčasťou strešnej 
konštrukcie so sadrokartónovým 
podhľadom. Omietky sú vápenné a štukové. Vykurovanie predmetu opakovanej dražby je 
riešené ako 
ústredné s plastohliníkovými rozvodmi, v 1. NP a v podkroví je zabezpečené panelovými radiátormi typu Korad a 
plynovým závesným turbo kotlom, ktorý je umiestnený v kotolni v prízemí 
predmetu opakovanej dražby pod schodískom. 
Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený kotlom ÚVK s vnútorným zásobníkom TÚV. Rozvod studenej vody je riešený z verejnej 
siete, 
rozvodom z plastového potrubia, vnútorné rozvody v predmete opakovanej dražby sú plastové. ELI v 1. NP je 
zabezpečená rozvodmi 220V a 380V, v. podkroví je-rozvod ELI 220 V :n..apojený cez domový ističový rozvádz-ač umiestnený v 
zádverí 
predmetu opakovanej dražby. Strecha predmetu opakovanej držby je sedlová z drevených hranolov s krytinou Bramac. 
Strecha je na latách zateplená. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované a kompletné. Parapety sú taktiež pozinkované. Okná 
na všetkých podlažiach predmetu opakovanej dražby sú plastové EURO s izolačným dvojsklom. V 1. NP sa _nachádza kúpeľňa 
-vybavená plastovou vaňou, umývadlom. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu. 
Podlaha je z keramickej dlažby. V 1. NP je umiestnené aj samostatné WC kombi s umývadlom. Povrchové úpravy stien vo WC 
sú z keramických obkladov. Podlaha je z keramickej dlažby. Kotolňa pod schodiskom v 1. NP je vybavená plynovým závesným 
turbo kotlom 
so zásobníkovým ohrievačom TÚV. Povrchové úpravy stien kotolne sú zo štukovej omietky, podlaha kotolne je z 
keramickej dlažby. 
Kúpeľňa umiestnená v podkroví je vybavená plastovou vaňou, umývadlom, samostatnou sprchou a WC 
kombi. 
Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha je z keramickej dlažby. 
Interiérové 
dvere v predmete opakovanej dražby sú dyhované na báze dreva plné a presklené vlože~é do obložkových zárubní 
na báze dreva. Vchodové dvere do predmetu opakovanej dražby sú plastové EURO s izolačným dvojsklom a celoobvodovým 
kovaním. 
Podlahy obytných miestnosti v 1. NP a v podkroví sú s povrchovou úpravou z plávajúcej laminátovej podlahy 
položenej 
na cementový poter. Podlahy príslušenstva v 1. NP a v podkroví sú z keramickej dlažby. Kuchyňa v l.NP je vybavená 
kuchynskou linkou 
na báze dreva, plynovým sporákom s varnou doskou zapustenou do pracovnej dosky s et rúrou a 
s digestorom, plastovým drezom s 
pákovou kuchynskou stojankovou batériou. Podlaha kuchyne je z keramickej dlažby 
položenej 
na betónový poter, obklad steny za kuchynskou linkou je na báze dreva. V prízemí predmetu opakovanej dražby je 
rozvod 
zemného plynu na kúrenie a varenie. K premetu opakovanej dražby príslúcha aj kopaná studÍ'í.a o hÍbke 8 m 
s elektrickým 
čerpadlom. 
2. Garáž so súp. č. 12633 s príslušénstvom, postavená na par. č. 6527/3 v kat. území Prešov. _ 
Garáž bola daná do užívania v roku 2005. Garáž je murovanej konštrukcie z pórobetónových tvárnic hrúbky 15-30 cm. Garáž je 
vybudovaná na betónových základových pásoch a betónovej podmurovke o výške do 50 cm, ktorá je z vonkajšej strany fasády 
obložená 
kamennou bridlicou. Povrchová úprava fasády je zrealizovaná škrabanou omietkou bez zateplenia, omietka z 
AUKČNÁ SPOLONOSd s.r.o., Kopčianska 10, 851 Ol Bratislava, IČO: 46 141 341 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B, 
tel.: +421 2 21 025 470, e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk 
strana 3 
vnútornej strany je s povrchovou úpravou hladká omietka. Garáž má vodorovnú izoláciu proti vode. Strop garáže je drevený 
trámový s 
rovným sadrokartónovým podhľadom. Strecha je sedlová na hambálkovom krove a s krytinou Bramac na latovaní. 
Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované 
žľaby a zvody. Podlaha v garáži je z keramickej dlažby. Dvere z garáže do zadnej 
časti dvora sú plastové EURO, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vráta garáže sú výsuvné segmentové s elektrickým 
pohonolll. 
Zastavanä plocha garäže je 38,98 m2, 
Príslušenstvo domu tvorí najmä: 
1. Bazén 
Bazén je zakopaný 
pod úroveň terénu. Bazén je laminátový s prestrešením, t.j. posuvnou strechou z lexanu na ľahkej hliníkovej 
konštrukcií. Bazén je 
po záplavách v roku 2014 čiastočne poškodený (prasknuté dno bazéna s poškodenou izoláciou dna 
bazénu). Bazén bol daný do užívania v roku 2005. 
Objem bazéna je 99,19 m3, 
2.Altänok 
Altänok je drevenej konštrukcie z drevených hranolov so sedlovou strechou pokrytou betónovou ťažkou krytinou na latovaní. 
Altänok bol daný do užívania v roku 2005. Zadnú stenu altänku tvorí oplotenie z lomového kameňa. Podlaha v altänku je z 
kamennej bridlice 
klade!lej do betónu s vyšparovaním cementovou maltou. 
Zastavanä plocha altänku je 18,00 m2, 
Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave. 
Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 55/2018 zo dňa 10.03.2018, 
vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom: 
185.000,-EUR (slovom: jednostoosemdesiatpäťtisíc EURO) 
Najnižšie podanie: 
138.800,-EUR (slovom: jed,nostotridsaťosemtisícosemsto EURO) 
Minimálne prihodenie: 
200,-EUR (slovom dvesto EURO) 
Výška dražobnej zábezpeky: 
15.000,-EUR (slovom: pätnásťtisíc EURO) 
Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: 
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 
a) v hotovosti k 
rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby, 
b) 
vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, IBAN: SK1575000000004015387138 vedený v ČSOB, a.s., VS: 
045), dokladom o úhrade je originál dokumentu "vklad v hotovosti na účet" s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku 
konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť 
k okamihu otvorei)ia opakovanej dražby pripísaná na účet dražobníka, 
c) banková záruka Qej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení 
zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom, · 
d) notárska 
úschova (originál alebo 
úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), 
e) 
úhrada dražobnej zábezpeky nie je možÚá platobnou kartou alebo šekom. 
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený. 
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: 
-lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej dražby 
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: 
-v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD 
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: 
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby 
·, 
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46141341 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B, 
tel.: +421 2 
21 025 470, e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk 
strana 4 
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, IBAN: 
SK1575000000004015387138, vedený v ČSOB, a.s., VS: 045), s označením čísla opakovanej dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa 
skončenia opakovanej dražby 
Obhliadka predmetu opakovanej dražby: 
Termín č. 1: 29.06.2018 o 09:45 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 12632 na ulici Pod 
kamennou baňou č. 71 v meste Prešov, po predchádzajúcom telefonickom ohlásení sa na tel. č.: +421 903 747 587, aspoň l deň 
vopred. 
Termín č. 2: 13.07.2018 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 12632 na ulici Pod 
kamennou baňou č. 71 v meste Prešov, po predchádzajúcom telefonickom ohlásení sa na tel. č.: +421 903 747 587, aspoň 1 deň 
vopred. 
Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu opakovanej dražby: 
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: "Ak uhradil vydražíte[ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho 
vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu drazôy udelením pn'klepu; to neplatí, ak je vy dražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísa( sa do 
registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Za'kon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení 
niektorých zákonov), ak v čase pn'klepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením 
vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku drazôy." 
Podmienky odovzdania predmetu opakovanej dražby vydražiteľovi: 
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa§ 27 ods. 1 Zákona o DD, 
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh opakovanej dražby podľa§ 29 Zákona o DD. 
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po zaplatení ceny ~ 
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. l Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet opakovanej dražby a 
listiny, ktoré 
osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom opakovanej dražby alebo osvedčujú 
iné práva vydražiteľa k predmetq opakovanej dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie 
predmetu opakovanej dražby písomne potvrdí, 
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv 
a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet 
-~ópakovanejarazoyna záklaúeprealoženia osveačenénó ôapíSu rioi:árskeTzápisriiCe a.-aóloženiatótožnosti vydmiteľa bez 
zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby. 
Zápisnicu o odovzaaní predmetu opakovanej dražby podpíšu predchádzajúci vlastník 
preametu opakovanej dražby, 
vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane preachádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane 
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a 
zápisníca sa považuje za odovzdanú 
aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice 
o odovzdaní predmetu opakovanej dražby sa použijú ust. 
§ 29 ods. 2 Zákona o DD. 
Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu opakovanej dražby nesie 
vydražiteľ! 
Priebeh opakovanej dražby osvedčí notárskou zápisnicou: 
JUDr. Tomáš Trella, notár, so sídlom Panenská 24,811 
03 Bratislava. 
Upozornenie/poučenie: 
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá tvrdí, 
že tým bola dotknutá 
na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti 
dražby zaniká, 
ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dô'('ody neplatnosti dražby súvisia so 
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník pre~imetu dražby v 
čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto pripadé je mož~é domáhať sa 
neplatnosti dražby 
aj po uplynutí tejto lehoty. 
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému 
'okresnému 
úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konanía o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, 
dražobník, 
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odsek 2. Zákona o DD. 
Ak 
vy dražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky priklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby 
konaníe inej dražby tým istým dražobníkom 
na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá 
má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby a uplatniť 
ich na dražbe ako dražitelia. 
V Bratislave, dňa 11.06.2018 
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kopčianska 10, 851 Ol Bratislava, IČO: 46 141 341 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B, 
tel.: +421 2 21 025 470, e-mail: as@aukcnaspolocnostsk 
Vybavuje: JUDr. Barbora Mrúzová, PhD., tel.: +421903 747 587 
Kopôa~;·a 10,851 q· ir tislava 
·o·"·~ 141 ';;; 
IČ 6?. :. Sl( 202'325b229 
Mgr. Marek PirŠel 
konateľ \ 
AUKČNÁ SPOLONOSd s.r.o. 
; 
\ 
\ 
\ 
AUKČNÁ SPOLONOSd s.r.o., Kopčianska 10,851 Ol Bratislava, IČO: 46141341 
zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B, 
tel.: +421 2 
21 025 470, e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk 
strana 5 
OPAKOVANÁ dražba rodinného domu s garážou 
v 
v PRESOVEII!! 
Možnosť financovania cez hypotekárny úver 
L? Zobraziť ponuku na webe 
Dátum dr,;~žby: 11•07.201810:15 
Miesto 
dražby: salónik č. 202 na 2. poschodí hotel~ 
Dukla Prešov, a.s,, NämesUe 
l~gionárov 2, 080 01 Prešov 
Dražba: Opa~ováná 
NajnižšíépodE!nle: 138 800 € 
Minimálne prihodenie: 200 € 
Ceria zistená 185 '000 € 
znaleckyťl'l J)oSt!dkom: 
Okres: Prešov 
Obec: Prešov 
KJL 'Prešov 
Ulica: Pod Kamennou. 
Prvá obhliadka: 2.9.06,2018 09:45 
Druhá obhfladka: 13.07.2018 tO:OO 
Baňou12632171 
Dražobná. zábezpeka: 15 ooo € 
Predmet dražby 
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, 
zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3948, 
a to konkrétne: 
o rodinný dom so súpisným· 
číslom 12632 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. 
reg. 
"C" č. 6527/2 o výmere 127m
2, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o garáž so súpisným číslom 12633 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. "C" 
č. 6527/3 o výmere 39m2, druh pozemku: zastaváné plochy a nádvoria, 
o pozemok parc: reg. 
"C" č. 6527/1 o výmere 548 m2, druh pozemku: záhrady, 
o pozemok parc. reg. 
"C" č. 6527/2 o výmere 127 m2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, 
o pozemok parc. reg. "C" č. 6527/3 o výmere 39 m
2, 
druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria 
(ďalej len ako "predmet dražby"). 
Opis predmetu dražby 
1. Rodinný dom so súp. č. 12632 s príslušenstvom, postavený na par. č. 6527/2 v kat. 
území Prešov. 
Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na ulici Pod kamennou 
baňou č. 71 v meste ·Prešov. Predmet dražby bof daný do užívania v roku 2005. Predmet dražby 
sa nachádza 
na rovinatom pozemku v časti samostatne stojacích rodinných domov. Predmet 
dražby 
je napojený na verejný rozvod ELI, plynu, na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. 
Predmet dražby 
je jednopodlažný bez podpivničenia s obytným podkrovím nad celou 
zastavanou plochou predmetu 
dražby. 
Dispozičné riešenie: 
V 1.NP sa nachádza zádverie, hala, obývacia izba, kuchyňa s jedálenským kútom, komora, 
kotolňa pod schodiskom, terasa prístupná z jedálne, WC, kúpeľňa a schodište do podkrovia. 
V 
2.NP sa nachádza chodba atypického pôdorysu, 3 
x izba, 
kúpel'ňa s WC a balkón prístupný z 
dvoch izieb (orientovaný 
do zadnej časti dvora). 
Zastavaná plocha 1. NP je 124,94 m2. 
Zastavaná plocha 2. NP je 121 ,49 m2. 
Technicko-konštrukčné riešenie: 
Základy predmetu dražby sú betónové s vodorovnou a zvislou 
izoláciou proti vode. Obvodové 
murivo 1. 
NP a podkroviá je murovan-é z pálených tehál Porotherm o hr. 45 cm z vonkajšej 
strany s povrchovou úpravou fasády z 
minerálnej škrabanej omietky bez zateplenia. Priečky 
v predmete dražby sú vybudované z pálených tehál. Strop nad prízemím je železobetónový s 
rovným podhl'adom, nad podkrovím je strop 
zateplený z drevených trámov, ktorý je súčasťou 
strešnej konštrukcie so sadrokartónovým podhl'adom. Omietky sú vápenné a štukové. 
Vykurovanie predmetu dražby je riešené ako ústredné s 
plastohliníkovými rozvodmi, v 1. NP a v 
podkroví je 
zabezpečené panelovými radiátormi typu Korad a plynovým závesným turbo kotlom, 
ktorý je umiestnený v kotolni v prízemí predmetu dražby pod schodiskom. 
Ohrev teplej úžitkovej 
vody je riešený kotlom 
ÚVK s vnútorným zásobníkom TÚV. Rozvod studenej vody je riešený z 
verejnej siete, rozvodom z plastového potrubia, vnútorné rozvody 
v predmete dražby sú 
plastové. ELI v 1. NP je zabezpečená rozvodmi 220V a 380V, v podkroví je rozvod ELI 220 V 
napojený cez domový ističový rozvádzač umiestnený v zádverí predmetu dražby. Strecha 
predmetu držby je sedlová z drevených hranolov s krytinou Bramac. Strecha je na latách 
zateplená. Klampiarske konštrukcie 
sú pozinkované a kompletné. Parapety sú taktiež 
pozinkované. 
Okná na všetkých podlažiach predmetu dražby sú plastové EURO s izolačným 
dvojsklom. V 1. NP sa nachádza kúpeľňa vybavená plastovou vaňou, umývadlom. Povrchové 
úpravy stien kúpel'ne sú z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha je z keramickej 
dlažby. 
V 1. NP je umiestnené aj samostatné WC kombi s umývadlom. Povrchové úpravy stien 
vo 
WC sú z keramických obkladov. Podlaha je z keramickej dlažby. Kotolňa pod schodiskom v 
1. NP je vybavená plynovým závesným turbo kotlom so zásobníkovým ohrievačom TÚV. 
Povrchové 
úpravy stien kotolne sú zo štukovej omietky, podlaha kotolne je z keramickej dlažby. 
Kúpeľňa umiestnená v podkroví je vybavená plastovou vaňou, umývadlom, samostatnou 
sprchou a 
WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpel'ne sú z keramických obkladov do výšky 
stropu. 
Podlaha je z keramickej dlažby. Interiérové dvere v predmete dražby sú dyhované na 
báze dreva plné a presklené vložené do obložkových zárubní 
na báze dreva. Vchodové dvere 
do predmetu dražby sú plastové EURO s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním. 
Podlahy obytných miestnosti v 1. NP a v podkroví sú s povrchovou úpravou z plávajúcej 
laminátovej podlahy položenej 
na cementový poter. Podlahy príslušenstva v 1. NP a v podkroví 
sú z keramickej dlažby. Kuchyňa v 1.NP je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva, 
plynovým sporákom s varnou doskou zapustenou do pracovnej dosky s el. 
rúrou a s digestorom, 
plastovým drezom s pákovou kuchynskou stojankovou batériou. 
Podlaha kuchyne je z 
keramickej dlažby položenej na betónový poter, obklad steny 
za kuchynskou ·linkou je na báze 
dreva. 
V prízemí predmetu dražby je rozvod zemného plynu na kúrenie a varenie. K premetu 
dražby prislúcha 
aj kopaná studňa o hÍbke 8 m s elektrickým čerpadlom. 
2. Garáž so súp. č. 12633 s príslušenstvom, postavená na par. č. 6527/3 v kat. území 
Prešov. 
Garáž bola daná do užívania v 
roku 2005. Garáž je murovanej konštrukcie z pórobetónových 
tvárnic hrúbky 
15-30 cm. Garáž je vybudovaná na betónových základových pásoch a betónovej 
podmurovke o výške do 
50 cm, ktorá je z vonkajšej strany fasády obloženf! kamennou bridlicou. 
Povrchová úprava fasády je zrealizovaná škrabancu omietkou bez zateplenia, omietka z 
vnútornej strany je s povrchovou úpravou hladká omietka. Garáž má vodorovnú izoláciu proti 
vode. 
Strop garáže je drevený trámový s rovným sadrokartónovým podhľadom. Strecha je 
sedlová na hambálkovom krove a s krytinou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria 
pozinkované žl'aby a zvody. 
Podlaha v garáži je z keramickej dlažby. Dvere z garáže do zadnej 
časti dvora sú plastové EURO, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vráta garáže sú 
výsuvné segmentové s elektrickým pohonom. 
Zastavaná 
plocha garáže je 38,98 m2. 
Príslušenstvo domu tvorí najmä: 
1. Bazén 
Bazén je zakopaný pod 
úroveň terénu. Bazén je laminátový s prestrešením, t. j. posuvnou 
strechou z lexanu na 
ľahkej hliníkovej konštrukcií. Bazén je po záplavách v roku 2014 čiastočne 
poškodený (prasknuté dno bazéna s poškodenou izoláciou dna bazénu). Bazén bol daný do 
užívania 
v roku 2005. 
Objem 
bazéna je 99,19 rrtl. 
2.Aitánok 
Altánok je drevenej konštrukcie z drevených hranolov so sedlovou strechou pokrytou betónovou 
ťažkou krytinou na latovaní. Altánok bol daný do užívania v roku 2005. Zadnú stenu altánku tvorí 
oplotenie z lomového 
kameňa. Podlaha v altánku je z kamennej bridlice kladenej do betónu s 
vyšparovaním cementovou maltou. 
Zastavaná plocha altánku je 18,00 m2. 
Predmet dražby sa celkovo nachádza vo vel'mi dobrom stave . 
• 
DRAŽBY & SPRÁ V A POHĽADÁVOK 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)