Mestský úrad Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Daniel Schutz, naposledy bytom Federátov 1, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list čísla/zo dňa 
Mestský úrad 
Naše číslo: 
dane/2018/2757 
Vybavuje/linka 
Kúšnírová 3214117 
, .... 
Vel'ky Sariš 
Vel'ký Šariš 
18. 06. 2018 
2 Z 06. ?.01U 
Vyvesené diia _______ -..:._ 
Vec: 
''"~>~:""~ rlHa --------· ·_· ._ .... _, ___ :c; 
Verejná vyhláška 
-oznámenie o 
, , 
vyvesem a zvesem 
Mesto Vel'ký Šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
rozhodnutia na daň z nehnutel'ností na rok 2018 pre daňovníka: Daniel 
Schutz, naposledy bytom Federátov 1, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie č. 1013802757 zo dňa 6.6.2018 sa nachádza na Mestskom 
úrade, v podatel'ni, ul. Nám. sv. Jakuba č. 1, 082 21 Vel'ký Šariš, v pracovných 
dňoch od 8.00-11.00, resp. od 12.00 do 15.00 hod. po dobu 15 dní od doby, kedy 
bolo oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
doc. Ing. 
Telefón: 
051/3214117 
e-mail: Bankové spojenie: 
dane@velkysaris.sk SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
IČO 
00327972 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)