Zámer na priamy prenájom časti pozemku parc. č. KNC 9767/3 o výmere 4m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod stánkom v lokalite Ul. Volgogradskej v Prešove.

08.03.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)