Doručenie rozhodnutia o zrušení colného záložného práva: Jozef Štíeber, 080 01 Prešov, trvalý pobyt od 26.04.2007 - Prešov.

Doručenie rozhodnutia o zrušení colného záložného práva

22.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                COLNÝ ÚRAD PREŠOV 
kpt. Nálepku 4, 080 01 Prešov 
ZO iO 
Vyvesené dňa _________ _ 
Jozef Štieber 
080 
01 Prešov 
Zvesené dňa----------
Váš list číslo l zo dňa Naše číslo 
348652/2018 
W/ZCZP/2018-6231 
Vybavuje/linka 
kpt. Ing. Kožušková/317 
VEREJNÁ 
VYHLÁŠKA Doručenie rozhodnutia o zrušení colného záložného práva 
Prešov 
20.06.2018 
Colný úrad Prešov týmto v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doručuje fyzickej osobe -Jozef Štíeber, 
080 01 Prešov, dát. nar. 12.08.1963, trvalý pobyt od 26.04.2007 -Prešov, rozhodnutie o zrušení colného 
záložného práva zn. 348557/2018 zo dňa 
20.06 .2018. 
Uvedenú písomnosť si daňový subjekt môže prevziať na Colnom úrade Prešov, Kpt. Nálepku 4, Prešov 
v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia verejnej vyhlášky. 
;<). i'!flk;;•KU li 
:~') lí :Jrs?:n" 
Ir Or _( ,-
pplk. JUD~\tv~~-r..Pt?ník 
riadite> colné o úra u 
v.z. 
pplk. JUDr. Lucius K orfer 
prvý námestník riaditel'a colného úradu 
Telefón: 051/7357317 Fax: 051/7721392 E-mail: zuzana.kozuskova@financnasprava.sk www.financnasprava.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)