Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie: " Rozšírenie NN siete v Obci Varhaňovce -Horná osada".

Oznámenie o začatí územného konania

22.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Obec Varhaňovce 
Stavebný úrad 
So sídlom Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císla: SU-S/9305/2018 -Sf/164 V Prešove dňa: 20.06.2018 
Oznámenie o začatí územného konania a 
pozvanie 
na ústne pojednávanie 
( verejná vyhláška ) 
Navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 04001 Košice, 
zastúpená 
Obcou Varhaňovce podal dňa 19.06.2018 návrh na vydanie územného 
rozhodnutia na stavbu: 
" Rozšírenie NN siete v Obci Varhaňovce -Horná osada", na 
pozemkoch parc. 
č. KN-E 258; KN-E 257; KN-E 3255/4; KN-E 3255/2, KN-E ll; 
KN-E IO; 
KN-E 13; KN-E 325511; KN-E 3257/2; KN-C 394/16; KN-C 394/1; KN-C 394/19; KN-C 
394/21; KN-C 262/5; KN-C 262/10; KN-C 458/43; KN-C 394/21; KN-C 394/1; KN-C 
257/4; KN-C 259/6; KN-C 
26211; KN-C 259/6; KN-C 458/42; KN-C 458/48; KN-C 458/38; 
KN-C 459/3; KN-C 458/47; KN-C 265; KN-C 459/3, katastrálne územie 
Varhaňovce. 
Obec V arhaňovce, ako vecne a miestne 
príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej v texte 
stavebný zákon), 
podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 
o umiestnení stavby: 
" Rozšírenie NN siete v Obci Varhaňovce-Horná osada" 
všetkým účastníkom konania formou verejnej vyhlášky. 
Predmetom územného konania je: 
SO Ol -Vn 22kV káblová prípojka 
SO 02 -Distribučná trafostanica 
SO 03 -Sekundárny nn rozvod 
SO 04 -Odberné elektrické zariadenie 
SO 05 -Verejné osvetlenie 
SO 06 -Obecný rozhlas 
Obec Varhaňovce, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst.4 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať. 
Dňa 16.07.2018 o 09,00 hod 
so stretnutím na: Obecnom úrade Varhaňovce 
Do podkladov na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby je možné nahliadnuť pred 
stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove -stavebnom úrade, na Jarkovej 
ulici 26, 2. poschodie, kancelária 
č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. č. 051131 OO 533. 
Tým bude umožnené v súlade 
§ 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, aby sa 
pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. Podľa § 36 ods. l stavebného zákona môžu 
účastníci územného konania svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do 
termínu ústneho pojednávania, 
ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje, že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po územnom 
konaní stavebný úrad neprihliadne. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje 
pripomienky a námietky 
účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov 
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas je povinný požiadať stavebný úrad o 
primerané predÍženie lehoty. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o 
začatí územného 
konania neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad 
bude 
mať za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Ing. 
Jozef Tuka 
Vedúci stavebného úradu 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania o umiestnení stavby: " 
Rozšírenie NN siete v Obci Varhaňovce -Horná osada", musí byť vyvesená v súlade 
s ustanovením 
§ 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 ods. 4 
stavebného zákona po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a obce V arhaňovce 
a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov www.presov.sk. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania o 
využití územia. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň. keď došlo ku 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam : 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby: " 
Rozšírenie NN siete v Obci Varhaňovce-Horná osada" bola vyvesená na úradnej tabuli 
Mesta 
Prešov 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania o umiestnení stavby: " 
Rozšírenie NN siete v Obci Varhaňovce -Horná osada" bola zvesená z úradnej tabule 
Mesta 
Prešov 
dňa ......................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)