Oznámenie o začatí stavebného konania: "Hobby Park Sekčov - dopravné napojenie".

Oznámenie o začatí stavebného konania

20.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Stavebný 
úrad 
sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 
č. 73 PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/7392111976112018-Mk V Prešove: 19.06.2018 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a pozvanie 
na ústne pojednávanie 
Dňa 03.05.2018 podal stavebník, ktorým je ATRIOS s.r.o., IČO 35885611, Mlynská 
7, 
040 Ol Košice I v. z. spoločnosťou WOONERF, spol. s r. o., IČO 36489450, 
Volgogradská 13, 080 Ol Prešov, na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné 
povolenie inžinierskeho dopravného objektu pod 
označením: "Hobby Park Sekčov -
dopravné 
napojenie". Uvedený objekt spadá do objektovej skladby stavby pod pracovným 
názvom: 
Hobby Park Sekčov -dopravné napojenie, pre ktorú bolo vydané územné 
rozhodnutie Mestom Prešov pod 
č. 
SÚ/16289/134728/2017-Mk dňa 28. 03. 2018. 
Predmetná 
stavba obsahu ie tieto obiektv: 
Označenie Názov objektu Parcelné číslo Katastrálne 
objektu 
územie 
so 002.1 Miestna komunikácia, vetva HP I 14832/5, 69,72 Prešov 
so 002.21 Učelová komunikácia, vetva HP2 14832/68 14832/58, 59 Prešov 
-L etapa 
so 002.22 Učelová komunikácia, vetva HP2 14831/25, 26,40,42,45 Prešov 
-IL etapa 14832/58,59 
so 002.3 Účelová komunikácia, vetva Slovnaft 14831/25, 40 14832/53, Prešov 
54,55 
so 003 Chodníky a cyklochodníky 14832/5, 10,54,55,56,57,58, Prešov 
59,68,69, 70, 72,71, 73, 74,75, 
84 
so 004 Cestná svetelná signalizácia 14832/3,5,58,59,68,69, 72 Prešov 
so 006 Dažďová kanalizácia-MK, vetva HP! 14832/1, 10,72,81 Prešov 
so 
007 Preložka a ochrana silnoprúdových 14832/3,68,69 Prešov 
vedení 
so 008 NN prípoj ka k cestnej svetelnej 14832/69, 72,84 Prešov 
signalizácii 
S0009 Preložka verejného osvetlenia na ceste 14832/3,57,58,59,68,69 Prešov 
I/20 
so 010 Verejné osvetlenie-MK, vetva 
HP! 14832/l, 10,72,81,84 Prešov 
so Oli Preložka a ochrana slaboprúdových 14832/54,55,56,57,58, 59,68 Prešov 
vedení 
so 012 Sadové úpravy 14832/5,69,70,72,71,73, 74,7 Prešov 
5,84 
~ V' ~ 
Dnom podama zradost1 bolo zacate stavebne koname 
2 
Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podl'a ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") v 
znení neskorších predpisov v súbehu s 
§ 
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov podľa 
ustanovenia§ 61 ods. l a§ 61 ods. 4 staveného zákona oznamuje začatie stavebného konania 
dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania a súčasne na prerokovanie predloženej 
žiadosti 
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 
17.07.2018 o 09:00 hod. 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnosť č. 217. 
Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do 
nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje námietky môžu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané námietky 
neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc v zmysle § 
17 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste 
obvyklom a zverejnená na webovom sídle Mesta Prešov. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, 
t.j. ku 
dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
~ 
~.,\ 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Pozvánka bude doručená: 
I. WOONERF, spol. s r.o., IČO 36489450, Volgogradská 13, 080 Ol Prešov 
2. ATRIOS s.r.o., IČO 35885611, Mlynská 7, 040 Ol Košice I. 
3. SLOVNAFT, a. s., IČO 31322832, Vlčie hrdlo l, 824 12 Bratislava-Ružinov 
4. Vladislav Kovalčík, Čerešňová 34, 080 Ol Prešov 
5. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prešov-Solivar, IČO 35513624, Solivarská 45, 080 05 Prešov 
6. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov 
7. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
8. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO 36022047, Radničné námestie 8, 
969 55 Banská Štiavnica 
9. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
l 
O. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiamická l, 080 O l Prešov 
l I. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 O l Prešov 
12. Slovenská správa ciest, IČO 00003328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov 
13. Správa nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, IČO 30845572, Komenského 39A, 040 Ol Košice 
14. IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
15. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove-krajský dopravný inšpektorát, IČO 00151866, Pionierska 
33, 080 05 Prešov 
16. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie miem 3, 080 Ol Prešov 
17. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
18. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková24, 080 Ol Prešov 
Vybavuje: 
Mgr. 
Milan Madzik e-mail: milan.madzik@prcsov.sk Iii 05113100534 
3 
19. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88,080 Ol Prešov 
20. Technické služby mesta Prešov a. s., IČO 31718914, Bajkalská 33, 080 O l Prešov 
21. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová 
spoločnosť, IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
22. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
23. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
24. Slovane! ,a.s., IČO 35954612, Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 2 
25. 
O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
26. 
Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
27. Ministerstvo vnútra 
SR, Centrum podpory Prešov, IČO 00151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré 
Mesto 
28. Východoslovenská 
distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
29. Krajský pamiatkový úrad Prešov, 
IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
30. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, IČO 31777686, Námestie mieru 2, 080 Ol 
Prešov 
31. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
32. CondorNet, s.r.o., IČO 36444413, Kováčska l, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov-spoločný stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Hobby Park 
Sekčov-dopravné napojenie" bola vyvesená na úradnej tabule 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie stavebného konania stavby: "Hobby Park 
Sekčov-dopravné napojenie" 
bola zvesená 
z úradnej tabule 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: 
Mgr. Milan Madzík e-mail: milan.rnadzik@presov .sk li 051/3100534 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)