Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: W A W E s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 101203998/2018 
Dátum: 21.06.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: W A WE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101187897/2018 zo dňa 19.06.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie 
je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov, 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov číslo 101187897/2018 zo dňa 19.06.2018 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade 
Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 212 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov 
posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
-1\.1!--. '<"'"""V'E" -· -V 
H~. "'_':·,~; :;_ :..], l!~t!rs.sov 
· . . -~h~~t~;kj' ú.nu:I 
Potvrdeme o dobe vyvesema. , ""' ... · ., ~" 
-'' ,, !J.i c. 1.~ 
O 
oo ,. l ]" l"' ~ .• 
Ing. Ľudmila F edorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
O\,;_,_ ~ •.bSOV 
Táto vyhláška bola vyvesená .................................... ~.
1
: ................................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ 
do .................................. . 
DANOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: 101203816/2018 
Dátum: 20.06.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Natália Mitrová 
Naposledy sídlo/pobyt: 
O. 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101198270/2018 zo dňa 20.06.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov, 
Hviezdoslavova 7, 080 O l Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l O l l 98270/2018 zo dňa 20.06.2018 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
Sl môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia. 
na Daňo"'lnl. úrade Prešov , Hviezdosla\o\a 7. 080 O l Prešo'. ' kancelárii ó. 302 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu l 5 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
·.;):<.:Tn PD"t'ŠQ'7 
'• LJ 
0
--: '· ·,)• }[ ;._4_.. v 
rn;:~:;t~ký úrad 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: H!av
0
;," c. 73 · 
0~001 l'jl.EŠOV 
... a~-~-~~-~-~~-?~--~---·-········· 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
Táto vyhláška bola vyvesená .................................. -
.. ':: ..................................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)