Oznámenie o začatí stavebného konania: "Úprava ulice Jarkovej".

Oznámenie o začatí stavebného konania

26.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        .. 
Obec Ľubotice 
Stavebný úrad 
sídlom na Ms 
Ú v Prešove, Hlavná č. 73 
Císla: SU/92971121185/2018-Mk 
Zvesené dňa----------
PSČ 080 
25.06.2018 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie 
Dňa 14.06.2018 podal stavebník, ktorým je MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, 
Hlavná 73, 
080 Prešov na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie stavby 
pod 
označením: "Úprava ulice Jarkovej". Uvedená stavba obsahuje tieto objekty: SO 
Prvky drobnej architektúry; SO Zásobovanie vodou; SO Rekonštrukcia NN 
rozvodov; SO Kamerový systém; SO Verejné osvetlenie; SO Slaboprúdové 
rozvody; 
SO Sadové úpravy. Pre danú stavbu na pozemkoch parc. č. KN-C 112, 114, 
9546/30, 9546/35, 9547, 9550/1, 9551, 9553/1, 9555, 9556, 9573, 9624, 9725, 9728, k. ú. 
Prešov bolo vydané územné rozhodnutie obcou Ľubotice pod č. BS/8936/2016-Tu zo dňa 16. 
03. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie 
Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad podľa§ 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný v znení 
neskorších predpisov, ktorý bol 
určený Krajským úradom v Prešove listom pod číslom 2011-
491100-2 zo dňa 13. O l. 20 ll za príslušný stavebný úrad vykonávajúci konania a vydávajúci 
rozhodnutia v prípadoch, 
keď mesto Prešov je žiadateľom a zároveň aj stavebným úradom 
podľa ustanovenia§ 61 ods. l a § 61 ods. 4 staveného zákona oznamuje začatie stavebného 
konania dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania a súčasne na prerokovanie 
predloženej žiadosti 
nariaďuje ústne pojednávanie na deň 
24.07.2018 o 10:00 hod. 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnosť č. 217 
Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do 
24.07.2018 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje 
námietky môžu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané 
námietky neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho 
zástupca písomnú plnú moc v zmysle § 
17 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 
26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste 
obvyklom a zverejnená na webovom sídle Mesta 
Prešov. deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, 
t. j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
cs.::-: .. ·r. E 
Stavebný 
so srdlam !1a v Prešov& 
PRE Š O 
vedúci stavebného úradu 
.-
bude doručená: 
l. Obec Ľubotice, IČO 00690538, Čsl. letcov 2, 080 Ľubotice 
2. MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 68 Prešov 
3. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, 24, 080 
4. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
5. O.S.V.O. a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 
6. Technické služby mesta Prešov a.s., IČO 31718914, Bajkalská 33, 080 
7. IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18, 080 
8. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 
9. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove krajský dopravný inšpektorát, IČO OO 151866, 
Pionierska 33, 
080 
Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
ll. SPP-distribúcia, a. s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
12. CondorNet, s.r.o., IČO 36444413, Kováčska l, 080 
13. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, Košice 
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická l, 080 
15. SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, IČO 17055270, Vazovova 5, 811 
04 Bratislava I. 
16. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
17. Slovanet ,a.s., IČO 35954612, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
18: PRESNET, s.r.o., IČO 36694231, Strojnícka 207611, Ľubotice, tel.: 051/290 91 
19. SPRA a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88,080 

Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
21. Správa 
nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, IČO 30845572, Komenského 39A, 040 Košice 
22. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 l Prešov 
23. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 
24. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
25. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 
26. ARCHCOMPLET, Hlavná 39, 080 

Mesto Prešov spoločný stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Úprava 
ulice Jarkovej; SO Prvky drobnej architektúry; SO Zásobovanie vodou; SO 
Rekonštrukcia NN rozvodov; SO Kamerový systém; SO Verejné osvetlenie; SO 
Slaboprúdové rozvody; SO Sadové úpravy;" bola vvvesená na úradnej tabuli 
" 010 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Úprava 
ulice Jarkovej; SO Prvky drobnej architektúry; SO Zásobovanie vodou; SO 
Rekonštrukcia NN rozvodov; SO Kamerový systém; SO Verejné osvetlenie; SO 
Slaboprúdové rozvody; SO Sadové úpravy;" 
bola zvesená z 
úradnej tabule 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: 
Mgr. Milan 
Madzik 
e-mail: milan.madzik@presov.sk ll 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)