Oznámenie o doručení písomnosti: Patrik Stredňák bytom Prešov, Jozef Serafíín bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

26.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Vaš list číslo l zo dňa 
Vec 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavna 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo 
Vybavuje l linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
': .. i:' 
-t:",, Prešov 
26.06.2018 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Patrikovi Stredňákovi bytom Prešov, 
že 
mu bola doručená písomnost'. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 
5, kde si ju môžete 
prevziat' denne 
počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
MESTO ]'REŠOV 
Mest,kj· úrad 
o so J~b;:~ E
7
~ o v_ i. 
1.
1 
f 
-.1 . 7,L.U 
Mgr. Ľudmila Hale
kov · 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v Prešove l Hlavna 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)31001111 Fax +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
Väš list číslo l zo dňa 
Vec 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo 
Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 
25.06.2018 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v zneni neskorších predpisov 
oznamuje 
Jozefovi Serafínovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dni od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodin od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
MESTO PF.c:c;oy 
ľl·lr~L'k:;.· ú;·;..:d . 
1Ilan1ó: č. 7_1 
080 Ol l' RE Š O V/ , 
1 
/ 
·1 _./~" 1(1 
Mgr. Ľudmila Haledov,a 
vedúca oddelenia 
Mestsky llrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax.: +421(51 )7733665 l E-mail mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
---~-,-:'-· _.;~':.;·-~~:..;.. 
. .";':~';·~~~ . ~ .. -~ 
.-JJ.-' : ~ 
. -l . 
. •.-
"., • ; r • -. ·t .. ;J 
-~ ..... --·'· ~...l ... ·_, -.3: >-: ... -, 
. "l' 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)