Mesto Trenčín - Oznámenie miesta uloženia písomností: Peter Lúdl, Jarková 79, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomností

08.03.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                .. 
:+: 
TRENČÍN 
MESTO TRENČÍN 
MIEROVÉ NÁMESTIE 2 
911 64 TRENéíN 
Peter Lúdl 
Jarková 3111/79 
080 01 Prešov VÁŠ LIST CiSLO l ZO DŇA NAŠE CISLO 
UE·K0/201712/11 0812/boc 
VYBAVUJE /LINKA TRENCIN 
Denisa Bočáková 27.11.2017 
Adresát písomnosti: 
Písomnosť číslo: 032/6504 212, denisa.bocakova@trencin.sk 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia plsomnosti 
Peter Lú dl, Jarková 79, 080 01 Prešov 
UE-K0/2015/27777/30188 
zo dňa 26.3.2015 
UE-K0/2014/29585/25031 zo dňa 7.4.2014 
UE-K0-47308/2012-31675/2012 
zo dňa 9.6.2012 
Z dóvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt alebo sídlo adresáta, v zmysle § 35 zákona č.563/2009 
Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Trenčín doručuje 
písomnosť Verejnou vyhláškou. 
Adresát 
si môže uloženú písomnost' prevziat' v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na 
Mestskom úrade, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, na prízeml v kancelárii ekonomického útvaru. 
Toto oznámenie musí 
byt' vyvesené na verejnej tabuli mesta 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnost' 
v tejto lehote neprevezme, posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
.·.-. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
Tá 
to verejná vyhláška bola vyvesená 
od. ........................ do. 
,.....-· 
vz. tl"~ 
Mgr. Rich rd Rybníček primátor esta Trenčín 
l 
(uvies!' miesto 
vyvesenia) 
TEL 032/6504 l ll E-MAIL TRENCIN@TRENCJN .SK WWW.TRENCJN.SK IČO 00312037 DIČ 2021079995 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)